Dzienny Dom Opieki Medycznej Senior Active (DDOM Senior Active) to placówka dedykowana osobom wymagającym opieki bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności a także wsparcia (medycznego, rehabilitacji, fizjoterapii, gimnastyki, terapii zajęciowej, terapii logopedycznej, terapii psychologicznej) i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej.

 

Misją Dziennego Domu Opieki Medycznej Senior Active jest przede wszystkim zapewnienie kompleksowej opieki dziennej (codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 7.00-19.00 oraz w soboty od 8.00-16.00) osobom o obniżonej samodzielności i sprawności psychoruchowej, w tym m.in. cierpiącym na  demencję, zespół Alzheimera, drżenie samoistne, chorobę Parkinsona, określone zespoły otępienne, ograniczenia ruchowe, po przebytych udarach, cierpiących na depresje, nadpobudliwość jak i tym, którzy pragną spędzać czas wśród rówieśników, czynnie stawiając czoła procesowi starzenia się, za sprawą odpowiednio dobranemu dziennemu programowi zajęć i aktywności, które oferowane są w ramach zajęć grupowych w godzinach popołudniowych.

Oferta Dziennego Domu Opieki Medycznej Senior Active kierowana jest głównie do osób niesamodzielnych, w szczególności powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny DDOM Senior Active w skład którego wchodzą: lekarz internista/geriatra, rehabilitant-fizjoterapeuta, opiekun medyczny, pielęgniarka, dietetyk, psycholog, a w razie konieczności logopeda oraz terapeuta zajęciowy; dokonuje oceny sprawności funkcjonalnej w zakresie podstawowych i złożonych czynności życiowych, ocenę odżywienia, sprawności procesów poznawczych, stanu emocjonalnego, w zależności od potrzeb – również innych obszarów np. stopnia niewydolności zwieraczy pęcherza i odbytu, określenie występowania niewydolności krążenia lub ryzyko upadków. Na podstawie przeprowadzonej całościowej oceny zespół terapeutyczny przygotowuje indywidualny plan opieki medycznej, określający m.in. liczbę i rodzaj planowanych świadczeń oraz czas trwania terapii.

 

Dzienny Dom Opieki Medycznej Senior Active zapewnia swoim podopiecznym opiekę medyczną połączoną z procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz poznawczym www.senioractive.com.pl

 

Do podstawowych kategorii świadczeń realizowanych w ramach DDOM Senior Active należą bowiem:

 • opieka medyczna, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji;
 • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych;
 • usprawnianie ruchowe;
 • stymulacja procesów poznawczych
 • terapia zajęciowa;
 • przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

 

Zasady kwalifikowania i tryb kierowania do Dziennego Domu Opieki Medycznej Senior Active:

 

 • całościowa ocena geriatryczna (COG), składająca się z oceny stanu czynnościowego i fizycznego, a także funkcji umysłowych oraz oceny socjalno-środowiskowej, poprzedzona wykonaniem oceny według skali VES-13
 • Instrumental Activities Daily Living, IADL – skala Lawtona
 • Mini Nutritional Assessment, MNA
 • równowaga, chód oraz ryzyko upadków – skala Tinetti
 • skala niewydolności krążenia wg New York Heart Association, NYHA
 • skala depresji Hamiltona, HAM-D
 • zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską zgodnie z procesem pielęgnowania.
 • skala Folsteina – MMSE – mini mental state examination
 • geriatryczna skala oceny depresji – Geriatric Depression Scale, GDS

 

Nasze krótkie portfolio przesyłam poniżej w formie prezentacji:

https://spark.adobe.com/page/7upy50IhGxNAg/

 

Podziel się