Do czego służy mechanizm ostrzegania działający w ramach Systemu IMI?
System IMI (Internal Market Information System) to serwis internetowy, opracowany przez Komisję Europejską w celu umożliwienia wymiany informacji właściwym organom zaangażowanym we wdrażanie przepisów unijnych. Mechanizm ostrzegania to narzędzie, które w ramach Systemu IMI pozwala na uzyskanie informacji o lekarzu lub lekarzu dentyście, wobec którego organy lub sądy krajowe wydały zakaz lub ograniczenie, nawet tymczasowo, prowadzenia na terytorium tego państwa członkowskiego działalności.
Większa mobilność zawodowa lekarzy i lekarzy dentystów powoduje, że coraz więcej osób posiada prawo wykonywania zawodu na terenie kilku państw członkowskich Unii Europejskiej. Zjawisko to ma istotne znaczenie również z punktu widzenia odpowiedzialności zawodowej – stąd znacząca rola Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w związku z czynnościami podejmowanymi w ramach mechanizmu ostrzegania. Dotychczas, odpowiedzialność zawodowa miała przede wszystkim charakter krajowy – odnosiła się do czynów popełnionych na terytorium Polski. Obecnie polski samorząd zawodowy coraz częściej ma do czynienia z sytuacjami, w których lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu w Polsce, zostaje ukarany przez zagraniczny organ – najczęściej spotykane są przypadki ukarania lekarza przez brytyjski organ Medical Practitioners Tribunal Service, Danii, Szwecji za popełnione tam przewinienia zawodowe. Dzięki mechanizmowi ostrzegania organy polskiego samorządu mogą dowiedzieć się o takich przypadkach.

 

Najważniejsze informacje:
Z mechanizmu ostrzegania w ramach Systemu IMI mogą korzystać państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Kraje Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
Przyjęte w 2012 r. rozporządzenie w sprawie IMI określa zakres funkcjonowania systemu, zadania jego poszczególnych uczestników i zasady przetwarzania danych osobowych (rozporządzenie w zakładce dokumenty).
Podstawę do wprowadzenia mechanizmu ostrzegania stanowi art. 56 a „mechanizm ostrzegania” DYREKTYWY 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa w zakładce dokumenty).

 

Rodzaje wymiany informacji w Systemie IMI w ramach mechanizmu ostrzegania:
Zgodnie z art. 113 a ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich:
Okręgowe rady lekarskie informują, w trybie ostrzeżenia w systemie IMI, właściwe organy pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej o lekarzu lub lekarzu dentyście, wobec których:
1) rada lekarska podjęła uchwałę o:
a) zawieszeniu prawa wykonywania zawodu,
b) ograniczeniu w wykonywaniu zawodu,
2) sąd lekarski wydał orzeczenie o:
a) ograniczeniu zakresu czynności w wykonywaniu zawodu,
b) zawieszeniu prawa wykonywania zawodu,
c) pozbawieniu prawa wykonywania zawodu,
3) sąd powszechny orzekł zakaz wykonywania zawodu,
4) sąd powszechny albo prokurator tytułem środka zapobiegawczego zastosował zawieszenie w wykonywaniu zawodu
– w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się albo wykonalności uchwały, orzeczenia albo postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego.

 

2. Ostrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1) imię (imiona) i nazwisko lekarza lub lekarza dentysty oraz datę jego urodzenia;
2) tytuł zawodowy;
3) informacje o organie, który nałożył sankcję, o której mowa w ust.
4) zakres i okres obowiązywania ograniczeń, o których mowa w ust.
5) okres obowiązywania zawieszenia albo zakazu, o których mowa w ust.
6) informację o pozbawieniu prawa wykonywania zawodu.

 

Okręgowe rady lekarskie niezwłocznie informują właściwe organy pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, w trybie ostrzeżenia w systemie IMI, o tożsamości lekarza lub lekarza dentysty, którzy w postępowaniu o uznanie kwalifikacji posłużyli się podrobionymi lub przerobionymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji zawodowych, w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądowego w tej sprawie.

 

Okręgowe rady lekarskie niezwłocznie informują właściwe organy pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, za pośrednictwem systemu IMI, o wygaśnięciu sankcji, o których mowa w ust. 1, oraz o wszelkich decyzjach wpływających na zmianę terminu ich wygaśnięcia.

 

Okręgowe rady lekarskie niezwłocznie zawiadamiają na piśmie lekarza lub lekarza dentystę, których dotyczą ostrzeżenia, o których mowa w ust. 1 lub 3, o ich przekazaniu za pośrednictwem systemu IMI właściwym organom pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz o możliwości złożenia wniosku o ich sprostowanie albo usunięcie.

 

W wyniku rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, okręgowa rada lekarska niezwłocznie:
1) dokonuje sprostowania w systemie IMI informacji objętej wnioskiem i zawiadamia lekarza lub lekarza dentystę o sposobie jej sprostowania albo
2) usuwa informację objętą wnioskiem z systemu IMI i zawiadamia o tym lekarza lub lekarza dentystę, albo
3) odmawia sprostowania albo usunięcia z systemu IMI informacji objętej wnioskiem i zawiadamia o tym lekarza lub lekarza dentystę.

 

Informacje przekazane w trybie ostrzeżenia, o którym mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane w systemie IMI wyłącznie przez okres obowiązywania sankcji, o których mowa w ust. 1.

 

Ostrzeżenia usuwa się z systemu IMI w terminie 3 dni od dnia wykonania albo uchylenia uchwały, orzeczenia albo postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego, o których mowa w ust. 1.

 

Z drugiej strony, okręgowe rady lekarskie są beneficjentem informacji przekazywanych przez właściwe organy pozostałych państw członkowskich o lekarzu lub lekarzu dentyście, wobec którego organy lub sądy krajowe wydały zakaz lub ograniczenie, nawet tymczasowo, prowadzenia na terytorium tego państwa członkowskiego działalności.

 

Źródło: www.nil.org.pl

 

Klauzula informacyjna WIL dla systemu IMI

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.