Lekarze i Lekarze Dentyści: Rozróżniamy trzy sposoby ubiegania się o zgodę Ministra Zdrowia na pracę w Polsce w zależności od posiadanego wykształcenia, znajomości języka polskiegoi posiadanych dokumentów:

 

1) prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce, jeżeli posiadasz następujące dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 1 roku pracy pod nadzorem):

 

a) oświadczenie o znajomości języka polskiego;

 

b) zaświadczenie od podmiotu leczniczego zawierające wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnego z posiadanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;

 

c) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;

 

d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;

 

e) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;

 

f) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie ma co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako lekarz specjalista lub lekarz dentysta specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt b;

 

UWAGA: Osoby,  które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument/dokumenty w formie niebudzącej wątpliwości kopii  (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). Jeżeli osoby te nie posiadają wszystkich, lub żadnych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia – mogą złożyć oświadczenie o spełnieniu tego wymogu. W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.

 

g) dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie apostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;

 

h) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – te same warunki co do formy jak w pkt g;

 

i) wydany przez właściwy organ dokument (program odbytego szkolenia specjalizacyjnego) poświadczający, odbycie szkolenia specjalizacyjne odpowiadającego w istotnych elementach merytorycznych programowi szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej;

 

UWAGA: Osoby,  które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. g-i,  w formie niebudzących wątpliwości kopii  (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię;

 

j) wypełniony wniosek.

 

2) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 3 miesiącach pracy pod nadzorem):

 

a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;

 

b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;

 

c) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;

 

d) dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie apostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;

 

e) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – te same warunki co do formy jak w pkt d;

 

f) wypełniony wniosek.

 

UWAGA: Osoby,  które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. d-e,  w formie niebudzących wątpliwości kopii  (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię.

 

3) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu wyłącznie pod nadzorem):

 

a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;

 

b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;

 

c) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;

 

d) dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie apostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;

 

UWAGA: Osoby,  które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument,o którym mowa w pkt. d,  w formie niebudzącej wątpliwości kopii  (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię.

 

e) wypełniony wniosek.

 

Dokumenty składa się do Ministra Zdrowia. Udzielenie zgody umożliwia wykonywanie zawodu w Polsce przez max. 5 lat. Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-prawo-wykonywania-zawodu-lekarzalekarza-dentysty-na-okreslony-zakres-czynnosci-zawodowych-czas-i-miejsce-zatrudnienia-w-polsce

 

Udostępniamy numery telefonów, pod którymi można uzyskać informację dot. możliwości zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentystów:

 +48 532 455 016

 +48 532 455 018

 +48 532 088 025

 +48 539 141 292

 

 

Оголошення про правила працевлаштування медичного персоналу з України в Польщі

 

Лікарі та лікарі-стоматологи: ми розрізняємо три способи подання заявки на отримання згоди міністра охорони здоров’я на роботу в Польщі, залежно від Вашої освіти, знання польської мови та наявних документів:

 

1) право здійснювати професійну діяльність лікаря/лікаря-стоматолога за певною сферою професійної діяльності, час і місце, за наявності наступних документів (самостійне здійснення професійної діяльності після 1 року роботи під керівництвом):

 

а) заява про знання польської мови;

 

б) довідка від закладу охорони здоров’я, що містить перелік організаційних підрозділів закладу охорони здоров’я та період планового працевлаштування із зазначенням сфери професійної діяльності, що відповідає званню спеціаліста з певної галузі медицини;

 

в) заява про повну дієздатність;

 

г) медична довідка про стан здоров’я, що дозволяє здійснювати діяльність лікаря або лікаря-стоматолога;

 

д) заява або документ, що підтверджує відсутність судимості у зв’язку з професійною діяльністю та відповідність етичним вимогам, виданий уповноваженим органом у країні, в якій заявник здійснював/здійснює свою професію;

 

е) документ, виданий уповноваженим органом у країні, де здійснювалася професійна діяльність, або інші документи, що підтверджують періоди роботи, наприклад, свідоцтво про роботу, що підтверджує, що він має не менше трьох років професійного досвіду як лікаря-спеціаліста або лікаря-спеціаліста-стоматолога в даній галузі, отримане протягом п’яти років безпосередньо до отримання довідки, зазначеної в пункті б;

 

є) диплом лікаря, лікаря-стоматолога, що підтверджує закінчення не менше ніж п’ять років навчання, виданий в країні, що не є державою-членом Європейського Союзу – диплом + переклад, оформлений присяжним перекладачем; зважаючи на збройний конфлікт в Україні, апостиль або легалізація диплома не вимагається;

 

з) диплом, що підтверджує отримання звання спеціаліста, виданий в країні, що не є державою-членом Європейського Союзу, – ті самі умови, що стосується форми, як у пункті є;

 

i) документ, виданий компетентним органом (програма завершеної спеціалізації), що підтверджує завершення спеціалізації, що відповідає за істотними елементами програмі спеціалізації в Республіці Польща;

 

2) право здійснювати професійну діяльність умовно в організації, яка надає медичні послуги пацієнтам, хворим на COVID-19, за наявності таких документів (самостійне здійснення професійної діяльності після 3 місяців роботи під керівництвом):

 

а) заява про повну дієздатність;

 

б) медична довідка про стан здоров’я, що дозволяє здійснювати діяльність лікаря або лікаря-стоматолога;

 

в) заява або документ, що підтверджує відсутність судимості у зв’язку з професійною діяльністю та відповідність етичним вимогам, виданий уповноваженим органом у країні, в якій заявник здійснював/здійснює свою професію;

 

r) диплом лікаря, лікаря-стоматолога, що підтверджує закінчення не менше ніж п’ять років навчання, виданий в країні, що не є членом Європейського Союзу – диплом + переклад, оформлений присяжним перекладачем; зважаючи на збройний конфлікт в Україні, апостиль або легалізація диплома не вимагається;

 

е) диплом, що підтверджує отримання звання спеціаліста, виданий в країні, що не є державою-членом Європейського Союзу, – ті самі умови, що стосується форми, як у пункті д;

 

3) право здійснювати професійну діяльність умовно в організації, яка надає медичні послуги пацієнтам, хворим на COVID-19, за наявності таких документів (здійснення професійної діяльності лише під керівництвом):

 

а) заява про повну дієздатність;

 

б) медична довідку про стан здоров’я, що дозволяє здійснювати діяльність лікаря або лікаря-стоматолога;

 

в) заява або документ, що підтверджує відсутність судимості у зв’язку з професійною діяльністю та відповідність етичним вимогам, виданий уповноваженим органом у країні, в якій заявник здійснював/здійснює свою професію;

 

r) диплом лікаря, лікаря-стоматолога, що підтверджує закінчення не менше ніж п’ять навчання, виданий в країні, що не є членом Європейського Союзу – диплом + переклад, оформлений присяжним перекладачем; зважаючи на збройний конфлікт в Україні, апостиль або легалізація диплома не вимагається;

 

Документи слід подати до міністра охорони здоров’я. Надання згоди дає змогу здійснювати професійну діяльність в Польщі протягом максимально 5 років. Детальна інформація доступна за посиланням:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-prawo-wykonywania-zawodu-lekarzalekarza-dentysty-na-okreslony-zakres-czynnosci-zawodowych-czas-i-miejsce-zatrudnienia-w-polsce

Ми надаємо номери телефонів, за якими можна отримати інформацію про можливість працевлаштування лікарів та лікарів-стоматологів:

 

+48 532 455 016

+48 532 455 018

+48 532 088 025

+48 539 141 292

 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

  • data: 09-03-2022

Podziel się tą wiadomością

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.