Przepisy regulujące m.in. dostęp do ochrony zdrowia dla uchodźców z Ukrainy weszły w życie 12 marca i co do zasady obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego. Zgodnie z zapisami ustawy uciekającym przed wojną Ukraińcom przysługuje prawo do świadczeń medycznych refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne na zasadach analogicznych do osób ubezpieczonych. Narodowy Fundusz Zdrowia wydał wytyczne dla świadczeniodawców.

 

 

KOMUNIKAT NR 1

Kto jest uprawniony do świadczeń medycznych na gruncie przepisów specustawy?

 

1) UPRAWNIENI

Prawo do świadczeń w Polsce, jak dla osób ubezpieczonych (Z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej prawa do leczenia za granicą, zwrotu środków za leczenie za granicą na podstawie dyrektywy „transgranicznej”), obejmuje:

 

* obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,

* nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,

* obywateli Ukrainy z Kartą Polaka (nie musieli przekroczyć bezpośrednio granicy Polski z Ukrainą),

* członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka,

 

– którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 roku.

 

WAŻNE!

* Prawo do świadczeń obejmuje także dziecko urodzone już w Polsce

 

* Uprawnienia do świadczeń medycznych na mocy specustawy nie przysługują osobom, które przed 24 lutego 2022 roku przebywały legalnie w Polsce na podstawie zezwoleń pobytowych lub miały status uchodźcy, lub złożyły wniosek o uzyskanie takiego statusu.

 

WAŻNE!

Do „najbliższej rodziny” zaliczyć można: małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu (zięć, synowa, teść, teściowa, szwagier, bratowa, pasierb), osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

 

2) DO KTÓRYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH MAJĄ PRAWO OSOBY UPRAWNIONE?

* Osoby wymienione w pkt. 1 UPRAWNIENI mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych w Polsce, na analogicznych zasadach i analogicznym zakresie, jak osoby ubezpieczone w Polsce (z wyjątkiem leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, prawa do leczenia za granicą, zwrotu środków za leczenie za granica na podstawie dyrektywy „transgranicznej”).

 

* Przysługuje im również prawo do produktów leczniczych w ramach programów zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia.

 

* Osobom wymienionym w pkt. 1 UPRAWNIENI przysługują także świadczenia w zakresie zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych, czyli szczepienia przeciwko COVID-19, testy w kierunku koronawirusa (antygenowe i PCR) oraz leczenie związane z COVID-19.

 

* Dzieciom (w ramach pkt. 1 UPRAWNIENI) przysługują szczepienia ochronne w ramach kalendarza szczepień ochronnych (Program Szczepień Ochronnych – PSO na 2022 r.)

 

WAŻNE!

Wszystkie świadczenia wymienione w podpunktach a-d są udzielane uprawnionym bezpłatnie. Finansuje je budżet państwa za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

3) UTRATA UPRAWNIEŃ

Obywatel Ukrainy, który wyjedzie z Polski na dłużej niż miesiąc, traci uprawnienia do świadczeń medycznych przysługujących na mocy specustawy.

 

4) JAK POSTĘPOWAĆ Z OSOBAMI, KTÓRYCH NIE OBEJMUJE SPECUSTAWA, A KTÓRE ZNALAZŁY SIĘ W POLSCE W WYNIKU KONFLIKTU ZBROJNEGO W UKRAINIE?

 

Od 4 marca 2022 roku obowiązuje w Polsce decyzja wykonawcza Rady UE 2022/382, która stwierdza istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy, w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE, i wprowadza tymczasową ochronę osób wymienionych w pkt. 4.1.

 

1. Decyzją są objęci:

* obywatele Ukrainy zamieszkali w Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku i członkowie ich rodzin,

 

* obywatele państw trzecich i bezpaństwowcy, którzy przed 24 lutego 2022 roku korzystali w Ukrainie z ochrony międzynarodowej (uchodźcy) i członkowie ich rodzin,

 

* obywatele państw trzecich i bezpaństwowcy, którzy przebywali w Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, i nie mogą bezpiecznie wrócić do swojego państwa.

 

WAŻNE!

„Członkiem rodziny”, w rozumieniu decyzji Rady UE, jest: małżonek, partner uznawany przez prawo; małoletnie i niepozostające w związku małżeńskim dzieci; dzieci małżonka, inni bliscy krewni, jeżeli mieszkali razem, jako jedna rodzina i byli na utrzymaniu osoby objętej ochroną tymczasową.

 

2. Czy osobom wymienionym w pkt. 4.1 przysługuje opieka medyczna?

Tak, przysługuje, zgodnie z art. 110 i 112 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która została znowelizowana przez uchwalenie specustawy.

 

3.  Kto zapewnia tę opiekę?

a)  Osobie korzystającej z ochrony czasowej, której zostało wydane zaświadczenie, o którym mowa w art. 110 ust. 5, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców zapewnia, na jej żądanie, opiekę medyczną.

 

Osobie korzystającej z ochrony czasowej Szef Urzędu ds. Cudzoziemców wydaje, na jej żądanie, zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej.

 

b) Opieka medyczna udzielana jest w placówkach medycznych, które mają podpisaną umowę z Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców.

 

c) Koszty tej opieki pokrywa Szef Urzędu ds. Cudzoziemców z budżetu państwa.

 

d) Ponadto osobom tym przysługują świadczenia dotyczące zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych – w tym szczepienia przeciwko COVID-19, testy w kierunku koronawirusa (antygenowe i PCR), leczenie COVID-19. Finansuje je budżet państwa za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia.

 


 

KOMUNIKAT NR 2

Weryfikacja uprawnień do świadczeń medycznych dla osób uprawnionych na mocy specustawy

 

1) PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE SPECUSTAWY (od 24 lutego do 11 marca 2022 roku) na podstawie każdego dokumentu, który potwierdza tożsamość, m.in.:

 

 • paszportu obywatela Ukrainy ze stemplem Straży Granicznej RP,
 • zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP,
 • dowodu osobistego,
 • prawa jazdy,
 • aktu małżeństwa,
 • aktu urodzenia,
 • innego dokumentu poświadczającego status ukraińskiego obywatelstwa, przekroczenia granicy, miejsce przekroczenia granicy; status małżonka obywatela Ukrainy, pokrewieństwo w przypadku najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka.

 

2) PO WEJŚCIU W ŻYCIE SPECUSTAWY (od 12 marca 2022 roku) dodatkowo na podstawie:

 • specjalnego numeru PESEL nadawanego obywatelom Ukrainy,
 • e-dokumentu (osoby pełnoletnie, które zarejestrują się w gminie i zostanie nadany im numer PESEL oraz założą profil zaufany, mogą aktywować e-dokument poświadczający status osoby uprawnionej),
 • wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego osoby uprawnionej (zawiera: imię i nazwisko, numer PESEL)

 


 

KOMUNIKAT NR 3

Sprawozdawczość świadczeń medycznych udzielonych osobom uprawnionym na mocy specustawy

 

Świadczenia udzielone osobom uprawnionym, wymienionym w KOMUNIKACIE NR 1, należy sprawozdać przez komunikaty sprawozdawcze NFZ (konkretnie komunikat SWIAD), najwcześniej łącznie z rozliczeniem świadczeń z marca 2022 r.

 


 

KOMUNIKAT NR 4

Podstawowa Opieka Zdrowotna a przepisy specustawy

 

1) Osoba uprawniona jest traktowana, jak pacjent spoza listy aktywnej POZ

 

Osoba uprawniona do świadczeń z mocy specustawy, wymieniona w KOMUNIKACIE NR 1, może korzystać z opieki POZ na zasadach osoby spoza listy aktywnej danego świadczeniodawcy.

 

2) Sprawozdawanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach POZ, udzielanych na podstawie specustawy

 

Świadczenia udzielone osobom uprawnionym na podstawie specustawy, w tym udzielone od 24 lutego do 11 marca 2022 roku, należy sprawozdać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.), z zastosowaniem komunikatów sprawozdawczych NFZ, najwcześniej łącznie z rozliczeniem świadczeń z marca 2022 roku.

 


 

KOMUNIKAT NR 5

Refundacja recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne a przepisy specustawy

 

1) Refundowane recepty i wyroby medyczne przysługują osobom uprawnionym z mocy specustawy, wymienionym w KOMUNIKACIE NR 1, na analogicznych zasadach, jak ubezpieczonym

 

2) Dokumenty na podstawie, których potwierdza się prawo do świadczeń oraz tożsamość osoby uprawnionej na mocy specustawy, zostały wymienione w KOMUNIKACIE NR 2.

 

3) Podstawowe zasady wystawiania recept:

* aby udzielić świadczenia rzeczowego (zaordynowanie leku przez wypisanie recepty) należy zweryfikować uprawnienie pacjenta i odnotować to uprawnienie w dokumentacji medycznej.

 

* zasady wystawiania recept są tożsame do zasad dla obywateli UE z prawem do świadczeń z zastrzeżeniem identyfikatora, który przyjmie wartość zależną od dokumentu, którym osoba uprawniona z mocy specustawy będzie się legitymowała.

 

* recepta refundowana dla dziecka nieposiadającego dokumentu tożsamości może być wystawiona w przypadku, gdy możliwe jest wskazanie opiekuna, który spełnia warunki dot. rodzajów dokumentów potwierdzających tożsamość.

 

WAŻNE!

* Recepta wystawiona dla osoby uprawnionej na podstawie specustawy musi zawierać kod IN.

 

* Osoba uprawniona z mocy specustawy, która nie ma nadanego specjalnego numeru PESEL, której receptę elektroniczną wystawia osoba uprawniona w Polsce, powinna otrzymać wydruk informacyjny z naniesionym kluczem dostępu dodatkowo przedstawionym w postaci kodu kreskowego, który pozwoli osobie realizującej receptę na odczytanie recepty z elektronicznej platformy SIM (P1).

 

4) Podstawowe zasady realizacji recept

* Realizacja recept wystawionych z kodem IN dla osób uprawnionych z mocy specustawy odbywa się analogicznie, jak w przypadku obywateli UE z prawem do świadczeń, z zastrzeżeniem braku obowiązku posiadania karty EKUZ lub poświadczenia NFZ.

 

* nie ma potrzeby kopiowania/skanowania dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

 

ZKM WIL

źródło: NFZ

 

 • data: 15-03-2022

Podziel się tą wiadomością

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.