Przypominamy o możliwości skorzystania z darmowego serwisu prawnego dla członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, który dostępny jest na stronie internetowej izby w zakładce „Serwis prawny dla lekarzy”

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz. U. z 2011 r. Nr 277 poz. 1634 j.t. z późn. zm.
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Dz. U. z 2005 r. Nr 213 poz. 1779 z późn. zm.
 3. Rozporządzenie MZ z dnia 26.09.2012 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2012 poz. 1082),
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Dz. U. z 2004 r. Nr 231 poz. 2326 z późn. zm.
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich Dz. U. z 2012 r. Nr 26,
 6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru Dz. U. z 2011 r. Nr 221 poz. 1319
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Dz. U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1729
 9. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1708 z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz. U. z 2012 r. Nr 159 j.t.
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz. U. z 2010 r. Nr 252 poz. 1697
 12. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Dz. U. z 2011 r. Nr 122 poz. 696 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 j.t. z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 j.t. z późn. zm.
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Dz. U. z 2008 r. Nr 81 poz. 484
 16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 j.t. z późn. zm.
 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi Dz. U. z 2010 r. Nr 139 poz. 940
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań , jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012r.

Podziel się