Zadania:

  1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy w trybie art. 53 ustawy o izbach lekarskich;

  2. rozpatruje zażalenia na postanowienia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego;
  3. rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;
  4. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z  działalności;
  5. dokonuje spośród członków tego sądu wyboru przewodniczącego i zastępców przewodniczącego.

 

Członkowie sądów lekarskich w zakresie orzekania podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa.

Podziel się