Na podstawie oświadczenia lekarza/lekarza dentysty o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu komisja rejestracji i prawa wykonywania zawodu po ustaleniu przyczyny i okresu przerwy dokonuje:

 • w przypadku przerwy w wykonywaniu zawodu krótszej niż 5 lat dokonuje odpowiedniej adnotacji w rejestrze i adnotacji urzędowej w odpowiednim „Wniosku o podjęciu wykonywania zawodu” oraz dokonuje zmiany numeru rejestracyjnego,
 • w przypadku stwierdzenia przerwy w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat przekazuje całość dokumentacji komisji ds. kształcenia ustawicznego, która zajmuje stanowisko i przedstawia propozycję co do trybu, czasu i miejsc odbycia staż adaptacyjnego.

Na tej podstawie okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę, w której zobowiązuje lekarza do odbycia przeszkolenia – stażu adaptacyjnego określającą tryb, program, czasookres i miejsce jego odbywania.

Lekarz po odbyciu przeszkolenia powiadamia o tym okręgową radę, która na podstawie wniosku komisji ds. kształcenia ustawicznego opartego o przedłożone zaświadczenie o ukończeniu przeszkolenia zawierającego opinię zawodową podejmuje stosowną uchwałę o odbyciu przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu.

Wpisanie do rejestru informacji oraz dokonania w dokumencie o prawie wykonywania zawodu i na odpowiednim „Wniosku” adnotacji urzędowej o podjęciu wykonywania zawodu.

Niezbędne dokumenty:

 • złożone odpowiednie oświadczenie,
 • dokument uprawniający do wykonywania zawodu,
 • orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy.

Formularze:

Procedura dotyczy lekarza/ lekarza dentysty, który przez okres dłuższy niż 5 lat:

 • nie podjął wykonywania zawodu po uzyskaniu dyplomu lekarza, lekarza dentysty i tytułu zawodowego,
 • nie podjął wykonywania zawodu po ukończeniu stażu podyplomowego (praktyki przygotowawczej lekarsko- dentystycznej) lub po złożeniu egzaminu państwowego kończącego staż podyplomowy,
 • przerwał lub zaprzestał wykonywania zawodu,
 • miał zawieszone prawo wykonywania zawodu

zamierzającego podjąć wykonywanie zawodu na obszarze Rzeczpospolitej.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2017 r. poz. 125 jt.),
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016 r., poz. 522),
 • Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2017 r. Nr 1).

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.