Pomoc materialna jest udzielana członkom Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, którzy (z wyłączeniem lekarzy odbywających staż podyplomowy) przez okres co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o jej uzyskanie byli wpisani do rejestru WIL i mają uregulowany status składek członkowskich za ostatnie 12 miesięcy.

Jeśli nie zostało to opisane inaczej, w danym roku kalendarzowym można skorzystać tylko jeden raz z danego świadczenia w ramach programów.

Pełna treść Regulaminu pomocy materialnej z funduszy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej znajduje się na stronie.

Programy pomocy materialnej dla członków WIL:

 

Zapomoga losowa dla lekarza/lekarza dentysty z tytułu śmierci współmałżonka/partnera życiowego
Kwota 2 000 zł
Zarządzający środkami budżetowymi Komisja Socjalna
Wymagane dokumenty • wypełniony wniosek: wersja docx, wersja pdf
• kserokopia aktu zgonu zmarłego
• kserokopia aktu małżeństwa (jeśli dotyczy)
klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
Termin składania dokumentów do 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia objętego wsparciem, nie później niż do 15 grudnia danego roku
Kontakt w tej sprawie marta.nowicka@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 424
mgr Marta Nowicka

 

 

Zapomoga losowa dla współmałżonka/partnera życiowego lekarza/lekarza dentysty z tytułu śmierci lekarza/lekarza dentysty
Kwota 2 000 zł
Zarządzający środkami budżetowymi Komisja Socjalna
Wymagane dokumenty • wypełniony wniosek: wersja docx, wersja pdf
• kserokopia aktu zgonu zmarłego
• kserokopia aktu małżeństwa (jeśli dotyczy)
klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
Termin składania dokumentów do 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia objętego wsparciem, nie później niż do 15 grudnia danego roku
Kontakt w tej sprawie marta.nowicka@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 424
mgr Marta Nowicka

 

 

Jednorazowa zapomoga losowa dla dzieci zmarłego lekarza/lekarza dentysty (osoby uczące się, które nie ukończyły 24 roku życia)
Kwota 2 000 zł
Zarządzający środkami budżetowymi Komisja Socjalna
Wymagane dokumenty • wypełniony wniosek: wersja docx, wersja pdf
• kserokopia aktu zgonu zmarłego lekarza/lekarza dentysty
• kserokopia aktu urodzenia wnioskodawcy
zaświadczenie o kontynuowaniu nauki (dla wnioskodawców pomiędzy 18 a 24 rokiem życia)
klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
Termin składania dokumentów do 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia objętego wsparciem, nie później niż do 15 grudnia danego roku
Kontakt w tej sprawie marta.nowicka@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 424
mgr Marta Nowicka

 

 

Zapomoga losowa wynikająca z nieoczekiwanych okoliczności i zdarzeń losowych, które wpływają na życie i otoczenie lekarza/lekarza dentystę, członka WIL
Kwota do 3 000 zł
Zarządzający środkami budżetowymi Komisja Socjalna
Wymagane dokumenty • wypełniony wniosek: wersja docx, wersja pdf
• dokumenty potwierdzające wystąpienie nieoczekiwanych okoliczności i zdarzeń losowych (np. aktualne karty informacyjne z leczenia szpitalnego, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, dokumenty o poniesionych lub planowanych wydatkach dot. zdarzeń losowych, uzasadnienie, itp.)
• oświadczenie o członkach rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (imię, nazwisko, pokrewieństwo, data urodzenia, informacja o nauce lub zatrudnieniu)
• kserokopia deklaracji podatkowej PIT-u za ubiegły rok dot. osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
Termin składania dokumentów do 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia objętego wsparciem, nie później niż do 15 grudnia danego roku
Dodatkowe informacje o świadczenie ubiegać się mogą lekarze/lekarze dentyści, których średni miesięczny przychód na osobę w gospodarstwie domowym w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza równowartości 75% miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia lekarza stażysty lub lekarza dentysty stażysty, obowiązującego na dzień złożenia wniosku*
Kontakt w tej sprawie marta.nowicka@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 424
mgr Marta Nowicka

 

 

Zapomoga z tytułu narodzin dziecka dla lekarza stażysty lub lekarza dentysty stażysty, lub dla lekarza/lekarza dentysty spełniającego kryterium przychodowe
Kwota 1000 zł za pierwsze urodzone dziecko oraz 2000 zł za drugie i kolejne urodzone dziecko
Zarządzający środkami budżetowymi Komisja Socjalna
Wymagane dokumenty • wypełniony wniosek: wersja docx, wersja pdf
• kserokopia aktu urodzenia dziecka
• oświadczenie o członkach rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (imię, nazwisko, pokrewieństwo, data urodzenia, informacja o nauce lub zatrudnieniu) – w przypadku kiedy wnioskodawcą nie jest lekarz stażysta bądź lekarz dentysta stażysta
• kserokopia deklaracji podatkowej PIT-u za ubiegły rok dot. osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – w przypadku kiedy wnioskodawcą nie jest lekarz stażysta bądź lekarz dentysta stażysta
klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
Termin składania dokumentów do 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia objętego wsparciem, nie później niż do 15 grudnia danego roku
Dodatkowe informacje o świadczenie ubiegać się mogą:
• lekarze stażyści/lekarze dentyści stażyści
• lekarze/lekarze dentyści, których średni miesięczny przychód na osobę w gospodarstwie domowym w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza równowartości 75% miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia lekarza stażysty lub lekarza dentysty stażysty, obowiązującego na dzień złożenia wniosku*
Kontakt w tej sprawie marta.nowicka@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 424
mgr Marta Nowicka

 

 

Pożyczka na cele związane z niwelacją negatywnych skutków wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności i zdarzeń losowych
Kwota wysokość pożyczki, oprocentowanie, zasady i spłaty określane są każdorazowo
Zarządzający środkami budżetowymi Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
Wymagane dokumenty • złożenie pisemnego wniosku z uzasadnieniem
klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
Termin składania dokumentów do 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia objętego wsparciem, nie później niż do 15 grudnia danego roku
Dodatkowe informacje o świadczenie ubiegać się mogą lekarze/lekarze dentyści, których średni miesięczny przychód na osobę w gospodarstwie domowym w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza równowartości 75% miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia lekarza stażysty lub lekarza dentysty stażysty, obowiązującego na dzień złożenia wniosku*
Kontakt w tej sprawie izba@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 501
Sekretariat

 

 

Darowizny celowe na poprawę stanu zdrowia dla lekarzy/lekarzy dentystów seniorów rozpoczynających 90-ty rok życia oraz 100-latków
Kwota 2 000 zł dla członka WIL rozpoczynającego 90-ty rok życia oraz który osiągnął wiek 100 lat
Zarządzający środkami budżetowymi Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na wniosek Komisji ds. Emerytów i Rencistów
Wymagane dokumenty • wniosek Komisji ds. Emerytów i Rencistów do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
Termin składania dokumentów do 15 lutego roku kalendarzowego, w którym planowane jest przekazanie darowizn
Kontakt w tej sprawie izba@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 501
Sekretariat

 

 

Refundacja szczepień ochronnych i profilaktycznych dla dzieci członków WIL, które nie ukończyły 3 roku życia
Kwota refundacja poniesionych kosztów na pełny cykl danych szczepień ochronnych i profilaktycznych w wysokości nie przekraczającej kwoty 500 zł
Zarządzający środkami budżetowymi Komisja ds. Młodych Lekarzy
Wymagane dokumenty • wypełniony wniosek: wersja docx, wersja pdf
• oryginały rachunków potwierdzających zakup i odbycie całego cyklu szczepień
• kserokopię aktu urodzenia dziecka
• oświadczenie o członkach rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (imię, nazwisko, pokrewieństwo, data urodzenia, informacja o nauce lub zatrudnieniu)
• kserokopię deklaracji podatkowej PIT-u za ubiegły rok dot. osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
Termin składania dokumentów do 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia objętego wsparciem, nie później niż do 15 grudnia danego roku
Dodatkowe informacje • wykaz szczepień refundowanych określa corocznie, do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego, Zespół ds. Promocji Szczepień WIL, powołany przez Okręgową Radę Lekarską na daną kadencję
w roku 2022 refundowane będą szczepienia przeciwko meningokokom oraz przeciwko ospie wietrznej 
• o świadczenie ubiegać się mogą lekarze/lekarze dentyści, których średni miesięczny przychód na osobę w gospodarstwie domowym w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza równowartości 75% miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia lekarza stażysty lub lekarza dentysty stażysty, obowiązującego na dzień złożenia wniosku*
Kontakt w tej sprawie marta.nowicka@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 424
mgr Marta Nowicka

 

 

Darowizny celowe dla lekarzy/lekarza dentysty seniorów WIL na realizację szczepień ochronnych
Kwota 500 zł
Zarządzający środkami budżetowymi Komisja ds. Emerytów i Rencistów
Wymagane dokumenty • wypełniony wniosek: wersja docx, wersja pdf
• klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
Termin składania dokumentów do 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia objętego wsparciem, nie później niż do 15 grudnia danego roku
Dodatkowe informacje • świadczenie dotyczy realizacji szczepień ochronnych wyznaczonych przez Zespół ds. Promocji Szczepień WIL
w roku 2022 refundowane będą szczepienia przeciwko pneumokokom oraz przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi 
• poprzez lekarzy seniorów należy rozumieć członków WIL uprawnionych do nieopłacania składki członkowskiej na mocy uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej regulującej zasady opłacania składki członkowskiej, czyli takich, którzy osiągnęli 75 rok życia lub osiągnęli wiek emerytalny i złożyli oświadczenie o nieosiąganiu przychodów, o którym mowa w uchwale Naczelnej Rady Lekarskiej regulującej zasady opłacania składki członkowskiej
Kontakt w tej sprawie krzysztof.bieganski@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 421
Krzysztof Biegański

 

 

Refundacja kosztów udziału w wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez WIL, określanych przez Radę na każdy kolejny rok kalendarzowy do 15 grudnia roku poprzedzającego
Kwota refundacja 30% kosztów
Zarządzający środkami budżetowymi Komisja ds. Kształcenia Medycznego
Wymagane dokumenty • wypełniony wniosek: wersja docx, wersja pdf
• zaświadczenie o ukończeniu kursu
• oryginały faktur/rachunków związanych z poniesionymi kosztami
klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
Termin składania dokumentów do 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia objętego wsparciem, nie później niż do 15 grudnia danego roku
Kontakt w tej sprawie izabela.waligorska@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 415
mgr Izabela Waligórska

 

 

Refundacja kosztów kształcenia dla lekarzy stażystów i lekarzy stażystów dentystów
Kwota 250 zł
Zarządzający środkami budżetowymi Komisja ds. Kształcenia Medycznego
Wymagane dokumenty • wypełniony wniosek: wersja docx, wersja pdf
• zaświadczenie o ukończeniu kursu
• oryginały faktur/rachunków związanych z poniesionymi kosztami
• klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
Termin składania dokumentów do 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia objętego wsparciem, nie później niż do 15 grudnia danego roku
Kontakt w tej sprawie izabela.waligorska@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 415
mgr Izabela Waligórska

 

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.