Pomoc materialna jest udzielana członkom Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, którzy (z wyłączeniem lekarzy odbywających staż podyplomowy) przez okres co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o jej uzyskanie byli wpisani do rejestru WIL i mają uregulowany status składek członkowskich za ostatnie 12 miesięcy.

Jeśli nie zostało to opisane inaczej, w danym roku kalendarzowym można skorzystać tylko jeden raz z danego świadczenia w ramach programów.

Ilekroć jest mowa o lekarzu, rozumie się przez to również lekarza dentystę.

Pełna treść Regulaminu pomocy materialnej z funduszy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej znajduje się na stronie.

Programy pomocy materialnej dla członków WIL:

 

Jednorazowa zapomoga losowa dla lekarza z tytułu śmierci współmałżonka lub osoby bliskiej, której koszty pogrzebu poniósł lekarz
Kwota do 5000 zł
Zarządzający środkami budżetowymi Komisja Socjalna
Wymagane dokumenty • wypełniony wniosek: wersja docx, wersja pdf
• kserokopia aktu zgonu zmarłego
• kserokopia aktu małżeństwa (jeśli dotyczy)
klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
Termin składania dokumentów do 18 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia objętego wsparciem
Kontakt w tej sprawie marta.nowicka@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 424
mgr Marta Nowicka

 

 

Jednorazowa zapomoga losowa dla współmałżonka lub osoby bliskiej zmarłego lekarza, która poniosła koszty pogrzebu lekarza
Kwota do  5000 zł
Zarządzający środkami budżetowymi Komisja Socjalna
Wymagane dokumenty • wypełniony wniosek: wersja docx, wersja pdf
• kserokopia aktu zgonu zmarłego
• kserokopia aktu małżeństwa (jeśli dotyczy)
• klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
Termin składania dokumentów do 18 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia objętego wsparciem
Kontakt w tej sprawie marta.nowicka@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 424
mgr Marta Nowicka

 

 

Jednorazowa zapomoga losowa dla dzieci zmarłego lekarza (osoby uczące się, które nie ukończyły 24 roku życia)
Kwota do 5000 zł
Zarządzający środkami budżetowymi Komisja Socjalna
Wymagane dokumenty • wypełniony wniosek: wersja docx, wersja pdf
lub wniosek składany przez przedstawiciela ustawowego lub osobę bliską: wersja docx, wersja pdf
• kserokopia aktu zgonu zmarłego lekarza
• kserokopia aktu urodzenia wnioskodawcy
zaświadczenie o kontynuowaniu nauki (dla wnioskodawców pomiędzy 18 a 24 rokiem życia)
klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
Termin składania dokumentów do 18 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia objętego wsparciem
Kontakt w tej sprawie marta.nowicka@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 424
mgr Marta Nowicka

 

 

Zapomoga losowa wynikająca z nieoczekiwanych okoliczności i zdarzeń losowych, dotyczących lekarza (lub dziecka zmarłego lekarza), które wpływają na życie i otoczenie lekarza (lub dziecka zmarłego lekarza)
Kwota do 5000 zł
Zarządzający środkami budżetowymi Komisja Socjalna
Wymagane dokumenty • wypełniony wniosek: wersja docx, wersja pdf
• dokumenty potwierdzające wystąpienie nieoczekiwanych okoliczności i zdarzeń losowych (np. aktualne karty informacyjne z leczenia szpitalnego, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, dokumenty o poniesionych lub planowanych wydatkach dot. zdarzeń losowych, uzasadnienie, itp.)
• oświadczenie o członkach rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (imię, nazwisko, pokrewieństwo, data urodzenia, informacja o nauce lub zatrudnieniu)
• kserokopia deklaracji podatkowej PIT-u za ubiegły rok dot. osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
• klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
Termin składania dokumentów do 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia objętego wsparciem, nie później niż do 15 grudnia danego roku
Dodatkowe informacje • o świadczenie ubiegać się mogą lekarze, których średni miesięczny przychód na osobę w gospodarstwie domowym w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza równowartości 100% miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia lekarza stażysty lub lekarza dentysty stażysty, obowiązującego na dzień złożenia wniosku

• z wnioskiem o zapomogę, niezależnie od uprawnionego do jej otrzymania, może również wystąpić każdy członek Wielkopolskiej Izby Lekarskiej działający na rzecz lekarza pozostającego w potrzebie, za jego zgodą, a w przypadku dziecka zmarłego lekarza – przedstawiciel ustawowy dziecka lub osoba bliska. W takim przypadku nie ma zastosowania w sposób bezpośredni kryterium przychodowe.

– Wzór wniosku o wypłacenie zapomogi losowej na rzecz członka WIL, składany przez innego członka WIL: wersja docx, wersja PDF

– Wzór wniosku o wypłacenie zapomogi losowej na rzecz dziecka zmarłego członka WIL, składany przez przedstawiciela ustawowego dziecka lub osobę bliską: wersja docx, wersja PDF

Kontakt w tej sprawie marta.nowicka@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 424
mgr Marta Nowicka

 

 

Zapomoga z tytułu narodzin dziecka dla lekarza stażysty lub dla lekarza spełniającego kryterium przychodowe
Kwota 1000 zł na pierwsze urodzone dziecko oraz 2000 zł na drugie i kolejne urodzone dziecko
Zarządzający środkami budżetowymi Komisja Socjalna
Wymagane dokumenty • wypełniony wniosek: wersja docx, wersja pdf
• kserokopia aktu urodzenia dziecka
• oświadczenie o członkach rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (imię, nazwisko, pokrewieństwo, data urodzenia, informacja o nauce lub zatrudnieniu) – w przypadku kiedy wnioskodawcą nie jest lekarz stażysta bądź lekarz dentysta stażysta
• kserokopia deklaracji podatkowej PIT-u za ubiegły rok dot. osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – w przypadku kiedy wnioskodawcą nie jest lekarz stażysta bądź lekarz dentysta stażysta
klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
Termin składania dokumentów do 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka
Dodatkowe informacje o świadczenie ubiegać się mogą:
• lekarze stażyści
• lekarze, których średni miesięczny przychód na osobę w gospodarstwie domowym w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza równowartości 100% miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia lekarza stażysty, obowiązującego na dzień złożenia wniosku• w przypadku, kiedy oboje rodziców byłoby uprawnionych do otrzymania świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie otrzyma jedynie jedno z nich.
Kontakt w tej sprawie marta.nowicka@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 424
mgr Marta Nowicka

 

 

Refundacja kosztów udziału w wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez WIL, określanych przez Radę na każdy kolejny rok kalendarzowy do 15 grudnia roku poprzedzającego
Kwota refundacja 30% kosztów

Refundacji podlegają kursy:

1) ALS – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych
2) EPALS – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u pacjentów pediatrycznych
3) ILS – Natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia
4) USG – kursy w zakresie ultrasonografii

Zarządzający środkami budżetowymi Komisja ds. Kształcenia Medycznego
Wymagane dokumenty • wypełniony wniosek: wersja docx, wersja pdf
• zaświadczenie o ukończeniu kursu
• oryginały faktur/rachunków związanych z poniesionymi kosztami
klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
Termin składania dokumentów do 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia objętego wsparciem, nie później niż do 15 grudnia danego roku
Kontakt w tej sprawie dkp@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 405
Umów wizytę

 

 

Refundacja szczepień ochronnych i profilaktycznych dla dzieci członków WIL, które nie ukończyły 3 roku życia
Kwota refundacja poniesionych kosztów na pełny cykl danych szczepień ochronnych i profilaktycznych w wysokości nie przekraczającej kwoty 500 zł
Zarządzający środkami budżetowymi Komisja ds. Młodych Lekarzy
Wymagane dokumenty • wypełniony wniosek: wersja docx, wersja pdf
• oryginały rachunków potwierdzających zakup i odbycie całego cyklu szczepień
• kserokopię aktu urodzenia dziecka
klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
Termin składania dokumentów do 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia objętego wsparciem, nie później niż do 15 grudnia danego roku
Dodatkowe informacje • wykaz szczepień refundowanych określa corocznie, do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego, Zespół ds. Promocji Szczepień WIL, powołany przez Okręgową Radę Lekarską na daną kadencję

w roku 2024 refundowane będą szczepienia przeciwko meningokokom oraz przeciwko ospie wietrznej 

• w przypadku, kiedy oboje rodziców byłoby uprawnionych do otrzymania świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie otrzyma jedynie jedno z nich

Kontakt w tej sprawie marta.nowicka@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 424
mgr Marta Nowicka

 

 

Darowizny celowe na poprawę stanu zdrowia dla lekarzy seniorów rozpoczynających 90-ty rok życia oraz 100-latków
Kwota 2500 zł dla członka WIL rozpoczynającego 90-ty rok życia oraz który osiągnął wiek 100 lat
Zarządzający środkami budżetowymi Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na wniosek Komisji ds. Emerytów i Rencistów
Wymagane dokumenty • wniosek Komisji ds. Emerytów i Rencistów do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
Termin składania dokumentów do 15 lutego roku kalendarzowego, w którym planowane jest przekazanie darowizn
Kontakt w tej sprawie izba@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 501
Sekretariat

 

 

Pożyczka na cele związane z niwelacją negatywnych skutków wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności i zdarzeń losowych
Kwota wysokość pożyczki, oprocentowanie, zasady i spłaty określane są każdorazowo
Zarządzający środkami budżetowymi Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
Wymagane dokumenty • złożenie pisemnego wniosku z uzasadnieniem
klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
Termin składania dokumentów do 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia objętego wsparciem, nie później niż do 15 grudnia danego roku
Dodatkowe informacje • o świadczenie ubiegać się mogą lekarze, których średni miesięczny przychód na osobę w gospodarstwie domowym w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza równowartości 100% miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia lekarza stażysty lub lekarza dentysty stażysty, obowiązującego na dzień złożenia wniosku

• Prezydium Rady może również zdecydować
o umorzeniu pożyczki w części lub w całości. W przypadku umorzeń pożyczki, pożyczkobiorca otrzymuje stosowną deklarację podatkową dokumentującą operację finansową umorzenia zobowiązań w całości lub w części

Kontakt w tej sprawie izba@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 501
Sekretariat

 

 

Darowizny celowe dla lekarzy seniorów WIL na realizację szczepień ochronnych
Kwota do 500 zł
Zarządzający środkami budżetowymi Komisja ds. Emerytów i Rencistów
Wymagane dokumenty • wypełniony wniosek: wersja docx, wersja pdf
• klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
Termin składania dokumentów do 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia objętego wsparciem, nie później niż do 15 grudnia danego roku
Dodatkowe informacje • świadczenie dotyczy realizacji szczepień ochronnych wyznaczonych przez Zespół ds. Promocji Szczepień WIL
w roku 2023 refundowane będą szczepienia przeciwko pneumokokom (Apexxnar) oraz przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi 
• poprzez lekarzy seniorów należy rozumieć członków WIL uprawnionych do nieopłacania składki członkowskiej na mocy uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej regulującej zasady opłacania składki członkowskiej, czyli takich, którzy osiągnęli 70 rok życia lub osiągnęli wiek emerytalny i złożyli oświadczenie o nieosiąganiu przychodów, o którym mowa w uchwale Naczelnej Rady Lekarskiej regulującej zasady opłacania składki członkowskiej
Kontakt w tej sprawie krzysztof.bieganski@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 421
Krzysztof Biegański

 

 

Refundacja kosztów kształcenia dla lekarzy stażystów
Kwota 250 zł
Zarządzający środkami budżetowymi Komisja ds. Kształcenia Medycznego
Wymagane dokumenty • wypełniony wniosek: wersja docx, wersja pdf
• zaświadczenie o ukończeniu kursu
• oryginały faktur/rachunków związanych z poniesionymi kosztami
• klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
Termin składania dokumentów do 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia objętego wsparciem, nie później niż do 15 grudnia danego roku
Kontakt w tej sprawie izabela.waligorska@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 415
mgr Izabela Waligórska

 

 

PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Celem przyznawania stypendiów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej jest pomoc lekarzom
i lekarzom dentystom w doskonaleniu zawodowym w formie staży, kursów
oraz warsztatów w polskich i zagranicznych ośrodkach medycznych,
niedofinansowywanych w innej formie przez WIL.
Kwota

Określana na dany rok budżetowy w planie finansowym WIL

Zarządzający środkami budżetowymi Komisja ds. Kształcenia Medycznego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
Wymagane dokumenty Osoba ubiegająca się o stypendium wypełnia formularz:

wniosek o przyznanie stypendium
•  zgody i oświadczenia

oraz załącza następujące dokumenty, o ile posiada kwalifikacje i osiągnięcia potwierdzone w tych dokumentach:

1) dokument potwierdzający wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego/ Lekarskiego Egzaminu Państwowego/ Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Końcowego/ Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Państwowego, a w przypadku lekarza posiadającego tytuł specjalisty – dokument potwierdzający wynik egzaminu specjalizacyjnego;

2) oświadczenie dotyczące ogłoszenia zjazdowego, w tym sesji plakatowej – wzór oświadczenia umieszczony jest w Załączniku nr 2 do Regulaminu;

3) zgodę kierownika ośrodka, w którym będzie się odbywało staż w przypadku stażu indywidualnego – jeśli dotyczy stażu, wzór oświadczenia umieszczony jest w Załączniku nr 2 do Regulaminu;

4) potwierdzenie zrealizowania doskonalenia zawodowego w 4 letnim okresie rozliczeniowym zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, wydane przez WIL

Termin składania dokumentów Wnioski rozpatrywane są dwa razy w roku kalendarzowym (do końca lutego i do końca sierpnia).
Wyniki poszczególnych postępowań ogłaszane są do końca marca i września każdego roku)
Dodatkowe informacje

• o stypendium ubiegać się mogą lekarze i lekarze dentyści, członkowie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z opłaconymi składkami członkowskimi i zrealizowanym obowiązkiem kształcenia ustawicznego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2022 poz. 464).

• o stypendium nie mogą się ubiegać osoby:
1) ukarane prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego karami określonymi w art. 83 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich;
2) których prawo wykonywania zawodu lekarza lub prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty zostało zawieszone lub z orzeczonym zakazem wykonywania określonych czynności medycznych;
3) wobec których sąd powszechny orzekł środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu lekarza lub zakazu wykonywania zawodu lekarza dentysty lub wobec których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu lekarza lub lekarza dentysty

Zasady oceny wyników Załącznik nr 3
Procedura wyłaniania stypendystów Załącznik nr 4
Kontakt w tej sprawie Dział Kształcenia podyplomowego
dkp@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 405
Umów wizytę

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.