Przypominamy o możliwości skorzystania z darmowego serwisu prawnego dla członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, który dostępny jest na stronie internetowej izby w zakładce „Serwis prawny dla lekarzy”

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz. U. z 2018 r. poz. 617 j.t. z późn. zm.
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Dz. U. z 2013 r. poz. 26 z późn. zm.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty Dz. U. z 2014 r. poz. 474 j.t. z późn. zm.
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Dz. U. z 2017 r. poz. 1923 j.t. z późn. zm.
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept Dz. U. z 2018 r. poz. 745 z późn. zm.
 6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. z 2018 r. poz. 160 j.t. z późn. zm.
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru Dz. U. z 2014 r. poz. 325 j.t. z późn. zm.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Dz. U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1729
 9. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich Dz. U. z 2018 r. poz.168 j.t. z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 j.t. z późn. zm.
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz. U. z 2015 r. poz. 2069 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 1844 j.t. z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 j.t. z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 j.t. z późn. zm.
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 j.t. z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z 2018 r. poz. 992 j.t. z późn. zm.
 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi Dz. U. z 2017 r. poz. 1975 z późn. zm.
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Dz. U. z 2012 r. poz. 739

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.