Na wniosek lekarza/lekarza dentysty posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza lub prawo wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych lub warunkowe prawo wykonywania zawodu, Okręgowa Rada Lekarska podejmuje uchwałę o przyjęciu go w poczet członków izby, wpisaniu na listę członków i dokonaniu wpisu do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej. Izbę, z której następuje przeniesienie zawiadamia się o przyjęciu wnioskodawcy, a dane osobowe znajdujące się w rejestrze i dokumenty zostają przekazane do izby, której lekarz stał się członkiem. Izba, której lekarz był członkiem, na podstawie powiadomienia o przyjęciu do innej izby skreśla lekarza z listy członków.

 

PRZENIESIENIE SIĘ LEKARZA, LEKARZA DENTYSTY DO IZBY NA OBSZARZE KTÓREJ ZAMIERZA WYKONYWAĆ ZAWÓD LUB ZAMIERZA BYĆ CZŁONKIEM NIE WYKONUJĄC ZAWODU
Wymagane dokumenty

Wniosek o przyjęcie, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej- Wniosek W-3;

• Prawo wykonywania zawodu;

• Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokument wystawiony jest na inne nazwisko);

• Umowa o pracę, zlecenie, o dzieło z województwa do którego lekarz się przenosi (kopia);

• Świadectwo z ostatniego miejsca pracy lub inne dokumenty potwierdzające pracę w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat;

Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego ponadto:

• Kartą stażu podyplomowego lekarza;

• Wniosek o skierowanie na staż podyplomowy do uprawnionego podmiotu celem dalszej
realizacji programu stażu podyplomowego na obszarze izby;

Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych ponadto:

Wniosek W-2E;

• Decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o wyrażeniu zgody na wykonywanie zawodu w innym podmiocie położonym na terenie okręgowej izby lekarskiej, do której składany jest wniosek;

lub
• Decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o skierowaniu lekarza w drodze decyzji administracyjnej do pracy w podmiocie leczniczym, w którym występuje szczególnie duże zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy lub lekarzy dentystów, położonym na terenie okręgowej izby lekarskiej, do której składany jest wniosek;

lub
• Decyzję o skierowaniu lekarza do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w podmiocie położonym na terenie okręgowej izby lekarskiej, do której składany jest wniosek;

lub
• Oświadczenie o zamiarze udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym
udzielającym świadczeń osobom, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583), położonym na obszarze działania
okręgowej izby lekarskiej i zaświadczeniem od tego podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 7 ust. 2a pkt 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Dodatkowe pliki do pobrania Zgoda na publikację zdjęcia w Centralnym Rejestrze Lekarzy
Opłaty Bezpłatne
Czas realizacji Czas realizacji uzależniony jest od przesłania akt osobowych z OIL oraz terminów posiedzeń PORL.
Miejsce załatwienia sprawy Wielkopolska Izba Lekarska
Dział Obsługi Lekarza-Rejestr Lekarzy pok. 2/3
Zarezerwuj wizytę on-line:
Zarezerwuj wizytę on-line
Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

• Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich

• Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów z późn. zm.

Kontakt w tej sprawie rejestr@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 503
mgr Katarzyna Bukiewicz
mgr Monika Gumna

 

Uwaga!

Przypominamy, że po przeniesieniu na teren innej izby należy również dokonać zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą- dotyczy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy posiadają praktykę lekarską.

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.