(Українська версія нижче)

Wykonywanie zawodu bez żadnych ograniczeń – staż podyplomowy, LEK/LDEK
Możesz starać się o uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty bez żadnych ograniczeń. W tym celu należy spełnić poniższe wymogi:

Krok 1. Nostryfikacja dyplomu lub LEW/LDEW

Przystąpienie do nostryfikacji swojego dyplomu na jednej z uczelni medycznych w Polsce.
Uznania takiego dyplomu dokonują uczelnie, po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego zakończonego wynikiem pozytywnym tj. wydaniem zaświadczenia o uznaniu dyplomu uzyskanego w państwie trzecim za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem.
Obecnie postępowanie nostryfikacyjne jest uregulowane w treści rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1881)
Zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia uczelnia nostryfikująca porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów prowadzonych w tej uczelni. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów uczelnia nostryfikująca może zobowiązać osobę do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.

Wykaz uczelni medycznych:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; kancelaria@umb.edu.pl
Gdański Uniwersytet Medyczny; dwl@gumed.edu.pl lub dziekan.lekarski@gumed.edu.pl
Śląski Uniwersytet Medyczny; dziekzab@sum.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Lublinie; kancelaria@umlub.pl
Uniwersytet Medyczny w Łodzi; dziekan.lekarski@umed.lodz.pl
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; dziekanlekarskiwl@ump.edu.pl
Pomorski Uniwersytet Medyczny; kancelaria@pum.edu.pl
Warszawski Uniwersytet Medyczny; wydzialmedyczny@wum.edu.pl
Uniwersytet Medyczny im. Piastów  Śląskich we Wrocławiu; rn@umed.wroc.pl
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; wlnz@afm.edu.pl
Uczelnia Łazarskiego; dziekanat.wm@lazarski.edu.pl
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach; zabrze@wst.com.pl
Collegium Medicum  im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; sekretariat@cm.umk.pl
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; prorektor.cm@uj.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; wl.@uwm.edu.pl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; cm@ujk.edu.pl
Uniwersytet Rzeszowski; dziekanatcm@ue.edu.pl
Uniwersytet Zielonogórski; kancelaria@uz.zgora.pl
Uniwersytet Opolski; sekretariat@uni.opole.pl
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w  Radomiu; dziekanat@uthrad.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; rektorat@uksw.edu.pl
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie email; rektorat@uwmsc.pl

LUB

Przystąpienie do Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego przeprowadzanego przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi https://www.cem.edu.pl/

Przepisy umożliwiające przystąpienie do tych egzaminów, a także rozporządzenie w sprawie LEW/LDEW weszły w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.

KROK 2. Egzamin z języka polskiego
Testy językowe przeprowadzane są w Naczelnej Izbie Lekarskiej.
Egzamin składa się z czterech sprawdzianów, które obejmują:
1) część A – sprawdzian pisemny – dyktando z nośnika elektronicznego;
2) część B – sprawdzian testowy – rozumienie tekstu mówionego z nośnika elektronicznego;
3) część  C – sprawdzian ustny – umiejętność czytania i rozumienia tekstu czytanego przez zdającego;
4) część  D – sprawdzian praktyczny – umiejętność symulowanego zbierania wywiadów lekarskich i udzielania porad pacjentom, a w szczególności poprawnego formułowania pytań i wypowiedzi na podstawie dwóch wybranych problemów medycznych.
Do zdania egzaminu niezbędne jest uzyskanie z każdej części egzaminu co najmniej 55 % liczby punktów możliwych do uzyskania.
Kolejne przystąpienie do egzaminu może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia niezdanego egzaminu.
Opłata za egzamin wynosi 400 zł. Informacje o numerze konta do wpłaty zostaną wysłane w zaproszeniu, 2 tygodnie przed spodziewanym terminem egzaminu.

Dokumenty do złożenia:
– wniosek o dopuszczenie do egzaminu,
– kserokopię oryginału dyplomu,
– kserokopię tłumaczenia na język polski dyplomu lekarza,
- jeżeli obecnie używane nazwisko jest inne niż na dyplomie – kserokopię świadectwa zawarcia związku małżeńskiego lub kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska.

Dokumenty można przesłać pocztą, dostarczyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty e-mail (wówczas jedynie podpisany wniosek należy dosłać pocztą). Zapisy przyjmuje Pani Edyta Biegluk na adres e-mailowy egzaminy@hipokrates.org

Uprzejmie informujemy, że czas oczekiwania na egzamin z powodu epidemii koronawirusa uległ wydłużeniu i na chwilę obecną wynosi około 3 miesiące od daty złożenia dokumentów.

NIL – Egzaminy z języka polskiego

KROK 3. Dokument uprawniający do pobytu na terenie RP

Pamiętaj, że musisz posiadać dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (zezwolenie na stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy wraz z towarzyszącą Kartą Polaka, dokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy).

KROK 4. Wniosek na staż

Wymagane dokumenty:
• Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru – W-1;
• Formularz uzupełniający;
• Miękka kopia dyplomu lekarza/lekarza dentysty lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów (nostryfikacja dyplomu) lub egzamin LEW lub LDEW (plus kopia oryginalnego dyplomu wraz z tłumaczeniem;
• Paszport do wglądu + formularz Potwierdzenie danych osobowych lekarza. Formularz prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami;
• Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska);
• Oświadczenie o niekaralności (dla osoby która uzyskała PWZ w innym państwie);
• Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy;
• Dwa zdjęcia (wytyczne dotyczące zdjęć);
• Dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (wiza pobytowa (365), zezwolenie na zamieszkanie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, dokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy);
• Zaświadczenie o złożeniu egzaminu z jęz. polskiego wydane przez Naczelną Radę Lekarską, jeżeli lekarz cudzoziemiec ukończył studia w innym języku niż jęz. polskim
• dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód (prawo wykonywania zawodu, aprobacja, licencja) dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
• dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
• wyciąg z rejestru karnego, wydany w państwie, na terytorium którego lekarz ostatnio wykonywał zawód – w przypadku braku właściwego organu upoważnionego do wydania dokumentu, o którym mowa w pkt 2 – dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania, (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
• dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

Uwagi:

! Wszystkie dokumenty obcojęzyczne winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski i powinny być przedstawione do wglądu także oryginały lub poświadczone za zgodność kopie

! Każdy wnioskodawca otrzymuje zaproszenie na posiedzenie Komisji ds. Rejestru – termin spotkania ustalany jest telefonicznie

!Nie mówisz po polsku – skorzystaj z naszych kursów – pomoc@wil.org.pl

 


 

Виконання професії без обмежень – післядипломне стажування, ЛЕК/ЛДЕК.
Ви можете подати заявку на отримання ліцензії на практику лікаря/стоматолога без будь-яких обмежень. Для цього повинні бути дотримані такі вимоги:

Крок 1 Нострифікація диплома або LEW/LDEW
Приступити до нострифікації вашого диплому в одному з медичних університетів Польщі.
Визнання такого диплому здійснюється університетами після позитивного результату процедури нострифікацїі, тобто видачі свідоцтва, що підтверджує визнання диплома, отриманого в третій країні, як еквівалентного відповідному польському диплому.
На даний час порядок визнання врегульовано у змісті Положення Міністра науки і вищої освіти від 28 вересня 2018 року про визнання дипломів про закінчення навчання за кордоном та підтвердження закінчення навчання на певному рівні (Вісник законів від 2018 р. , п. 1881)
Відповідно до § 5 вищезазначеного розпорядження, нострифікуючий університет порівнює навчальну програму, отримані результати навчання та професійну кваліфікацію, здійснені стажування та тривалість навчання з програмою навчання, досягнуті результати навчання та професійні права, стажування та тривалість аналогічного навчання, проведеного у цей університет. У разі виявлення розбіжностей у навчальній програмі, результатах навчання чи тривалості навчання нострифікуючий університет може зобов’язати особу скласти певні іспити чи пройти навчання.

Список медичних університетів:
Білостоцький медичний університет; kancelaria@umb.edu.pl
данський медичний університет; dwl@gumed.edu.pl або dziekan.lekarski@gumed.edu.pl
Сілезький медичний університет; dziekzab@sum.edu.pl
Люблінський медичний університет;  kancelaria@umlub.pl
Медичний університет у Лодзі; dziekan.lekarski@umed.lodz.pl
Медичний університет ім. Карола Марцинковського у Познані; dziekanlekarskiwl@ump.edu.pl
Поморський медичний університет; kancelaria@pum.edu.pl
Варшавський медичний університет; wydzialmedyczny@wum.edu.pl
Медичний університет ім. Сілезьких Пястів у Вроцлаві;  rn@umed.wroc.pl
Краківська академія ім. Анджея Фрича Моджевського; wlnz@afm.edu.pl
Університет Лазарського; Dziekanat. dziekanat.wm@lazarski.edu.pl
Технологічний університет у Катовіце; zabrze@wst.com.pl
Collegium Medicum im. Людвіка Ридигера в Бидгощі Університету Миколи Коперника; sekretariat@cm.umk.pl
Collegium Medicum Ягеллонського університету в Кракові; prorektor.cm@uj.edu.pl
Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині; wl.@uwm.edu.pl
Університет Яна Кохановського в Кельце; cm@ujk.edu.pl
Жешувський університет; dziekanatcm@ue.edu.pl
Університет Зеленої Гури;  kancelaria@uz.zgora.pl
Опольський університет; sekretariat@uni.opole.pl
Технологічно-гуманітарний університет Казимира Пуласького в Радомі;  dziekanat@uthrad.pl
Університет кардинала Стефана Вишинського у Варшаві; rektorat@uksw.edu.pl
Медичний університет ім. Марії Склодовської Кюрі у Варшаві; rektorat@uwmsc.pl

АБО

Проходження медичного верифікаційного огляду / Медико-стоматологічного верифікаційного огляду, проведеного Центром медичних оглядів у Лодзі https://www.cem.edu.pl/

Положення про складання цих іспитів, а також положення LEW/LDEW набули чинності з 1 січня 2021 року.

КРОК 2 Іспит з польської мови
Мовні тести проводяться у Вищій лікарській палаті.
Іспит складається з чотирьох тестів, які включають:
1) частина А – письмова контрольна робота – диктант з електронного носія;
2) частина Б – тестовий тест – розуміння усного тексту з електронного носія;
3) частина С – усний тест – вміння читати та розуміти текст, прочитаний кандидатом;
4) частина D – практичний тест – уміння імітувати збір медичних інтерв’ю та давати поради пацієнтам, а зокрема правильно формулювати запитання та твердження на основі двох обраних медичних проблем.
Щоб скласти іспит необхідно набрати не менше 55% від кількості балів, доступних за кожну частину іспиту.
Наступний іспит може бути проведено щонайменше через 6 місяців від дати невдалого іспиту.
Вартість іспиту становить 400 злотих. Інформація про номер рахунку для оплати буде надіслана в запрошенні за 2 тижні до передбачуваної дати іспиту.

Документи, які необхідно подати:
– заява про допуск до іспиту,
– копію оригіналу диплома,
– ксерокопію перекладу польською мовою диплома лікаря,
– якщо прізвище, яке на даний момент використовується, відрізняється від прізвища в дипломі, – ксерокопію свідоцтва про шлюб або ксерокопію документа, що підтверджує зміну імені.

Документи можна надіслати поштою, вручити особисто або електронною поштою (тоді поштою слід надіслати лише підписану заяву). Пані Еdyta Biegluk ( Едита Б’єглюк) може зареєструватися за адресою електронної пошти: egzaminy@hipokrates.org

Повідомляємо, що час очікування іспиту через епідемію коронавірусу подовжено і на даний момент становить близько 3 місяців з дати подачі документів.

NІЛ – Іспити з польської мови – покликання – NIL – Egzaminy z języka polskiego

КРОК 3 Документ, що дає право на перебування на території Республіки Польща

Пам’ятайте, що ви повинні мати документ, який дає право на перебування на території Республіки Польща (постійний дозвіл, дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС, дозвіл на тимчасове проживання з супровідною Картою Поляка, проїзний документ у разі отримання статусу біженця).

Крок 4 Подача заявки на стажування
Необхідні документи:
Заява про надання права на заняття професією для післядипломного стажування, внесення до списку членів та внесення до реєстру – W-1;
Додаткова форма;
• Копія диплома лікаря/стоматолога або свідоцтва про закінчення університету, виданого деканатом університету, або диплома, визнаного еквівалентним у Республіці Польща на підставі окремих правил (визнання диплому) або іспиту LEW або LDEW (плюс копія оригіналу диплома з перекладом;
• Паспорт для огляду + Форма підтвердження персональних даних лікаря. Будь ласка, заповніть форму розбірливими великими літерами;
• підтвердження зміни призвіща (тільки якщо документи видані на інші призвіща);
Декларація про несудимість (для особи, яка отримала PWZ в іншій країні);
Довідка про стан здоров’я, видана лікарем, уповноваженим окремими положеннями проводити медичні огляди працівників у сфері профілактичного медичного обслуговування працівників, та медичні довідки, видані для цілей, передбачених у трудовому кодексі;
• Дві фотографії (фотоінструкції);
• Документ, що дає право на перебування на території Республіки Польща (віза на проживання (365), дозвіл на тимчасове проживання, дозвіл на постійне проживання, проїзний документ у разі отримання статусу біженця);
• Свідоцтво про проходження іспиту з польської мови, видане Вищою Медичною Радою, якщо іноземний лікар закінчив навчання іншою мовою, ніж польська
• документ, що уповноважує його на практику в країні, де лікар востаннє проходив практику (ліцензія, схвалення тощо), документ може бути представлений протягом 3 місяців з дати його видачі (переклад на польську мову присяжним перекладачем),
• документ, що повідомляє про судимість чи її брак та підтверджує відсутність роз’яснювального провадження щодо професійної відповідальності в країні, де лікар востаннє займався професією, документ можна пред’явити протягом 3 місяців з дня його видачі (переклад на польську мову присяжним перекладачем),
• витяг із судимості, виданий у країні, де лікар востаннє проходив практику – за відсутності компетентного органу, уповноваженого видавати документ, зазначений у пункті 2, – документ може бути представлений протягом 3 місяців з дня його видачі ( переклад польською мовою присяжним перекладачем),
• документ, що підтверджує безперервність професії за межами Республіки Польща, що містить професійний висновок, наприклад, довідку з роботи (переклад на польську мову присяжним перекладачем)

Зауваження:

!Усі іноземні документи повинні бути перекладені присяжним перекладачем на польську мову, а також надати для ознайомлення оригінали або завірені копії – якщо потрібна допомога в отриманні перекладу

!Кожен заявник отримує запрошення на засідання Реєстрової Комісії – про дату засідання домовляється по телефону.

!Якщо Ви не володієте польською мовою – використовуйте наші курси – натисніть на курси – pomoc@wil.org.pl

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.