(Українська версія нижче)

Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy lekarzy/lekarzy dentystów, którzy posiadają dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty wydany poza UE

I. Uzyskaj pozytywną decyzję Ministra Zdrowia:

Warunki, jakie musisz spełnić:

1) posiadać dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej.

2) posiadać tytuł specjalisty wydany przez właściwy organ w danym państwie;

3) posiadać zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą Polsce, który planuje Cię zatrudnić;

4) posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako lekarz specjalista lub lekarz dentysta specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3;

5) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

6) posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;

7) wykazywać nienaganną postawę etyczną;

8) posiadać znajomość języka polskiego;

Gdzie mogę wykonywać zawód lekarza/lekarza dentysty

W dowolnym podmiocie leczniczym w Polsce, który zechce Cię zatrudnić.:

Jak załatwić sprawę i jakie dokumenty przedstawić

Skontaktuj się z podmiotem leczniczym w Polsce w którym zamierzasz podjąć pracę uzyskaj zaświadczenie zawierające deklarację określającą wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i czas planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnego z posiadanym przez Ciebie tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;

Złóż własnoręcznie podpisany wniosek do Ministra Zdrowia według dostępnego wzoru (sprawdź załączniki na dole strony), pamiętaj, żeby podać w nim adres do korespondencji oraz adres e-mail i nr telefonu) oraz załączyć wszystkie niezbędne do jego rozpatrzenia poniższe dokumenty (ponumeruj załączone dokumenty według liczby porządkowej wskazanej we wniosku, tłumaczenia dokumentów oznacz literą a):

1) zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierające poniższe informacje:

– Twoje imię i nazwisko,

– wykaz komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego, w których możesz podjąć zatrudnienie,

– czas planowanego zatrudnienia,

– zakres realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnych z posiadanym przez Ciebie tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;

2) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że wykazujesz znajomość języka polskiego niezbędną do wykonywania powierzonego Ci zakresu czynności zawodowych;

3) oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych” (oświadczenie powinno zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis);

4)  wydany przez lekarza dokument poświadczający, że Twój stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty.  .  Dokument ten może być wydany zarówno przez lekarza polskiego, jak również lekarza z Twojego  państwa pochodzenia, wtedy jednak musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego (pamiętaj dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania, co oznacza, że orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania);

5) poniższe dokumenty poświadczające, że wykazujesz nienaganną postawę etyczną:

– oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. (oświadczenie powinno również zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis), lub

– (jeżeli jest możliwość jego uzyskania, w danym Państwie, z którego pochodzi lekarz):

dokument potwierdzający Twoją niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym wykonujesz

/wykonywałeś zawód lekarza lub lekarza dentysty;

6) wydany przez właściwy organ za granicą (np. dotychczasowego pracodawcę lub organ samorządu zawodowego) dokument poświadczający, że posiadasz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako lekarz specjalista w danej dziedzinie, wskazanej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1566), zdobyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1;

7) dyplom lekarza/lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów. Nie jest wymagane zalegalizowanie dyplomów lub duplikatów oraz posiadanie apostille dyplomów lub ich duplikatów;

8) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty wydany przez właściwy organ w danym państwie. Nie jest wymagane zalegalizowanie dyplomów lub duplikatów oraz posiadanie apostille dyplomów lub ich duplikatów;

9) wydane przez właściwy organ dokumenty (program odbytego szkolenia specjalizacyjnego) poświadczające, że odbyłeś szkolenie specjalizacyjne odpowiadające w istotnych elementach merytorycznych programowi szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej;

10) wydane przez właściwy organ ewentualne inne dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji zawodowych odpowiadających zakresowi świadczeń zdrowotnych wskazanych w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.

UWAGA: Osoby,  które począwszy od 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. 6-10, w formie niebudzących wątpliwości kopii  (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu).
W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię.

Potrzebny będzie także dokument ze zdjęciem potwierdzający obywatelstwo (paszport, dowód tożsamości) oraz w przypadku korzystania ze zwolnień dotyczących formy dokumentów opisanych powyżej w kolorze czerwonym dokument potwierdzający datę przekroczenia granicy z Polską.

Wymagania, jakie powinny spełniać dokumenty złożone do Ministra Zdrowia

Dołącz tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów obcojęzycznych wykonane przez tłumacza przysięgłego w rozumieniu ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326), w szczególności wymienione powyżej dyplomy.

Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Wyjątek od tej zasady wskazano powyżej.

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek
Wniosek możesz wysłać pocztą na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych
Miodowa 15
00-952 Warszawa
lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa, albo Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej
Uzyskaj zgodę na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty na terytorium RP (informacja dotyczy lekarzy/lekarzy dentystów, którzy uzyskali tytuł specjalisty poza UE oraz posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako specjaliści) – Ministerstwo Zdrowia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)e

II. Złóż wniosek o uzyskanie prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności:

Wymagane dokumenty:
• Wniosek W-2E;
• Dyplom lub jego duplikat potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, zalegalizowany przez Konsula RP, właściwego dla danego państwa, na którego terytorium, lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom;
• Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty;
• Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy;
• Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dot. postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w państwie, w którym lekarz wykonywał bądź wykonuje zawód (! uznajemy oświadczenie),
• Zaświadczenie od podmiotu leczniczego, potwierdzające zamiar zatrudnienia lekarza,
• Dokument potwierdzający wykonywanie zawodu jako lekarz specjalista w danej dziedzinie medycyny przez okres co najmniej 3 lat w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia,
• Dokumenty określające przebieg I czas trwania studiów oraz odbytego szkolenia specjalizacyjnego
• Ewentualny dokument pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika
• Dwa zdjęcia (wytyczne dotyczące zdjęć)

III. Uwagi:

! Wszystkie dokumenty obcojęzyczne winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski i powinny być przedstawione do wglądu także oryginały lub poświadczone za zgodność kopie

! Każdy wnioskodawca otrzymuje zaproszenie na posiedzenie Komisji ds. Rejestru – termin spotkania ustalany jest telefonicznie

!Nie mówisz po polsku- skorzystaj z naszych kursów – pomoc@wil.org.pl

 


 

Право здійснювати професійну діяльність лікаря / стоматолога впродовж певного терміну, час і місце працевлаштування на території Республіки Польща – поширюється на лікарів / стоматологів, які мають диплом, виданий поза межами ЄС, що підтверджує отримання кваліфікації спеціаліста.

I. Як можна отримати позитивне рішення міністра охорони здоров’я.

II. Подай заяву про надання права здійснювати професійну діяльність у певній сфері:

Необхідні документи:
заява W-2E;
• диплом або його дублікат, що підтверджує закінчення не менш як п’ятирічної освіти, який легалізував консул Республіки Польща, компетентний щодо країни, на території якої або в системі вищої освіти якої видано цей диплом;
• документ, що підтверджує отримання кваліфікації спеціаліста;
довідка про стан здоров’я, яку видав лікар, уповноважений окремим положенням проводити медичний огляд працівників сфери профілактичного медичного обслуговування працівників, та медичні довідки, видані для цілей, передбачених Кодексом законів про працю;
• документ, який підтверджує, що ви не притягалися до відповідальності за порушення професійних обов’язків і керуєтеся відповідними етичними засадами, виданий повноважним органом у країні, де лікар працював або працює за фахом (! Ми приймаємо заяву),
• довідка від медичної установи, що підтверджує згоду працевлаштувати лікаря,
• документ, що підтверджує досвід роботи спеціаліста в певній галузі медицини впродовж не менш як 3 років протягом 5 років, що безпосередньо передують отриманню сертифіката,
• документи, що підтверджують тривалість і перебіг навчання та здійснення спеціальної підготовки,
• також можливе доручення, якщо заявника представляє довірена особа,
• дві фотографії (вимоги до фото)

III. Зауваги:

! Усі чужоземні документи повинен перекласти польською мовою присяжний перекладач, а також потрібно надати для ознайомлення оригінали або засвідчені копії документів

! Кожен, хто подав заяву, отримує запрошення на засідання Реєстраційної комісії – домовленість про дату засідання відбувається телефоном.

! Якщо Ви не знаєте польської мови – скористайтеся нашими курсами – pomoc@wil.org.pl)

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.