Na wniosek lekarza/lekarza dentysty posiadającego prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, który odbył staż podyplomowy oraz złożył egzamin państwowy kończący staż podyplomowy LEK/LDEK obowiązuje od 1 października 2004 r., Okręgowa Rada Lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Etap I. Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu

UZYSKANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej, zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy – W-2;

instrukcja wypełniania wniosku

Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy;

• Karta stażu podyplomowego uzupełnioną o wszystkie wpisy (w tym zaliczenie stażu – ostatnia strona Karty), prosimy o wklejenie lub przyszycie zszywaczem w odpowiednim miejscu stażu teoretycznego (bioetyka, prawo medyczne, orzecznictwo) potwierdzenia odbycia kursu

• Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska) – odpis aktu małżeństwa wydany przez Urząd Stanu Cywilnego;

• Prawo wykonywania zawodu/prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego;

• Kopia + oryginał do wglądu pierwszego pozytywnie zdanego świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego / Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Końcowego;

• W przypadku przedłużonego stażu podyplomowego kserokopia świadectw pracy ( udokumentowany powód przedłużenia stażu na stronie numer 2 książeczki stażowej podpisany przez osobę upoważnioną);

• Kopia świadectwa pracy (w przypadku wydłużonego stażu np. zwolnienie L4, urlop macierzyński);

• Oświadczenie dotyczące elektronicznego kolportażu Biuletynu Informacyjnego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Dodatkowo • Świadectwo złożenia egzaminu z języka polskiego przeprowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie w przypadku ukończenia studiów w innym języku niż język polski. Z powyższego obowiązku zwolnione są osoby, które przedstawią świadectwo dojrzałości złożone w języku polskim bądź złożyły w języku polskim z wynikiem pozytywnym LEK/LDEK (! wymagane osobne zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające zdanie egzaminu w języku polskim).
Dodatkowe pliki do pobrania Ankieta dla lekarzy oceniająca staż podyplomowy;
Ankieta dla lekarzy dentystów oceniająca staż podyplomowy;
Ankieta dla lekarzy oceniająca staż podyplomowy, zgodnie z Uchwałą nr 87/2017/VII ORL WIL z dnia 16.09.2017 r;
Ankieta dla lekarzy dentystów oceniająca staż podyplomowy, zgodnie z Uchwałą nr 87/2017/VII ORL WIL z dnia 16.09.2017 r;
Zgoda na publikację zdjęcia w Centralnym Rejestrze Lekarzy
Opłaty Bezpłatne
Czas realizacji Czas realizacji uzależniony jest od terminów posiedzeń PORL. Aby wniosek został przedstawiony na Prezydium musi zostać złożony najpóźniej dwa dni przed posiedzeniem.
Miejsce załatwienia sprawy Wielkopolska Izba Lekarska
Dział Obsługi Lekarza-Rejestr Lekarzy pok. 2/3
Uwagi ! Orzeczenia o stanie zdrowia przyjmowane są wyłącznie na formularzu izbowym
! Dokumenty niezbędne do przyznania prawa wykonywania zawodu nie wymienione powyżej, które lekarz/lekarz dentysta składa właściwej okręgowej radzie lekarskiej w celu przyznania prawa wykonywania zawodu powinny znajdować się w aktach osobowych izby, której jest członkiem a do której występuje o przyznanie prawa wykonywania zawodu albo zostają przekazane tej izbie jeżeli lekarz jest członkiem innej okręgowej izby lekarskiej.
Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z późniejszymi zmianami,

• Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów z późn. zm.

Kontakt w tej sprawie rejestr@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 503
mgr Barbara Jankowiak
mgr Katarzyna Bukiewicz

 

Etap II. Sposób złożenia i odbioru dokumentów po stażu podyplomowym
Szczegóły dostępne na stronie.

 

! Uwaga ! Opłacanie składek członkowskich
• W miesiącu wydania prawa wykonywania zawodu lekarz/lekarz dentysta jest zwolniony z obowiązku opłacenia składki członkowskiej. Naliczenie składki członkowskiej w wysokości 60 zł miesięcznie następuje w kolejnym miesiącu.
• W przypadku nieosiągania przychodów lekarz/lekarz dentysta może złożyć oświadczenie o nieosiąganiu przychodów w celu zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej. Zwolnienie to następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie zostanie złożone.
• Składkę członkowską opłaca się indywidualnie.
Istnieje możliwość potrącania składki członkowskiej z pensji po uprzednim złożeniu stosownego wniosku w Dziale Kadr pracodawcy.
• Opłaty za składki można dokonać:
– za pomocą przelewu tradycyjnego na numer konta 45 1020 4027 0000 1102 0404 3501
(w tytule przelewu prosimy o wpisanie numeru Prawa Wykonywania Zawodu)
– poprzez platformę internetową WIL (przygotowaliśmy szczegółową instrukcję w tym zakresie).
Szczegóły dotyczące składek członkowskich dostępne są na stronie

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.