Etap I. Uzyskanie pozytywnej decyzji Ministra Zdrowia na warunkowe wykonywanie zawodu-tylko dla obywateli Ukrainy

Decyzja Ministra Zdrowia o udzieleniu zgody na wykonywanie zawodu, o której mowa w art.7 ust 12 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, określająca czy dana osoba może wykonywać zawód samodzielnie czy pod nadzorem lekarza lub lekarza dentysty posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty

Uzyskaj pozytywną decyzję Ministra Zdrowia

Uzyskaj pozytywną decyzję Ministra Zdrowia- lekarz specjalista

! Uwaga !
Decyzja Ministra Zdrowia jest jednym z warunków przyznania przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej odpowiedniego prawa wykonywania zawodu. Samo przekazanie do Okręgowej Izby Lekarskiej decyzji Ministra Zdrowia, ale bez odpowiedniego wniosku lekarza o przyznanie prawa wykonywania zawodu, jest niewystarczające do jego przyznania.

Etap II. Złożenie wniosku o uzyskanie warunkowego prawa wykonywania zawodu

PRZYZNAWANIE WARUNKOWEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM, KTÓRZY UZYSKALI KWALIFIKACJE POZA UE
Wymagane dokumenty

Wniosek W-2F;

• decyzja ministra właściwego do spraw zdrowia o wyrażeniu zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo zgody na wykonywanie zawodu lekarza dentysty;

• Dyplom lub jego duplikat potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, zalegalizowany przez Konsula RP, właściwego dla danego państwa, na którego terytorium, lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom;

• Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, jeśli taki tytuł posiada;

Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy; (Uwaga- nie wykonujemy kopii orzeczenia ! Orzeczenie w momencie składania wniosku nie powinno być starsze niż 3 miesiące Orzeczenie nie stanowi zdolności do pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy)

• Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dot. postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w państwie, w którym lekarz wykonywał bądź wykonuje zawód (! uznajemy oświadczenie);

• Oświadczenie wskazujące podmiot leczniczy, w którym lekarz zamierza wykonywać zawód;

• Dokumenty dot. znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie umożliwiającym wykonywanie zawodu lekarza-opcjonalnie (! uznajemy oświadczenie);

• Dokumenty określające przebieg i czas trwania studiów oraz odbytego szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli takie odbył;

• Ewentualny dokument pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika;

• 2 zdjęcia- wytyczne dotyczące zdjęć;

•  Zgoda na publikację zdjęcia w Centralnym Rejestrze Lekarzy;

Podpisane Przyrzeczenie Lekarskie;

Oświadczenie o złożeniu wniosku w jednej izbie

 

Opłaty Bezpłatne
Czas realizacji ! wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich złożenia do Działu Obsługi Lekarza

! w chwili obecnej czas oczekiwania to ok. 3 miesiące

Miejsce załatwienia sprawy Wielkopolska Izba Lekarska
Dział Obsługi Lekarza-Rejestr Lekarzy pok. 2/3Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w poniedziałki i w czwartkiZarezerwuj wizytę on-line:
Zarezerwuj wizytę on-line

Uwaga! Rezerwacja terminy wizyty jest obowiązkowa

Uwagi ! Rozpatrywana są jedynie wnioski, które nie posiadają braków formalnych.

! Wszystkie dokumenty obcojęzyczne winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski i powinny być przedstawione do wglądu także oryginały lub poświadczone za zgodność kopie.

! Wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego powinien:
1) być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie,

! Jeżeli wniosek złożono elektronicznie, dalsza korespondencja kierowana jest do strony w ten sam sposób.

! Wnioskodawca musi wskazać adres do korespondencji w Polsce lub w pewnych sytuacjach pełnomocnika dla doręczeń w celu ewentualnych działań związanych z uzupełnieniem braków formalnych wniosku, chyba że odbywają się one za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

! Każdy wnioskodawca otrzymuje zaproszenie na posiedzenie Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu – termin spotkania ustalany jest telefonicznie

! Lekarze/lekarze dentyści, którzy posiadają decyzję Ministra Zdrowia udzielającą zgody na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty w podmiocie leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID – 19, z uwagi na brak wyodrębnienia ww. placówek muszą wnioskować do Ministra Zdrowia o nową decyzję, w przeciwnym razie złożone wnioski są bezprzedmiotowe

 

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich z późniejszymi zmianami,

• Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów z późn. zm.

Kontakt w tej sprawie rejestr@wil.org.pl

 

Etap III. Rozpatrzenie sprawy przez Komisję i przekazanie decyzji Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Jeżeli złożony przez lekarza wniosek o przyznanie PWZ nie ma braków formalnych lub braki te zostały uzupełnione Komisja ds. rejestracji i prawa wykonywania zawodu, mając na uwadze zasady określone w k.p.a., prowadzi postępowanie wyjaśniające i dowodowe w celu ustalenia, czy strona spełnia przesłanki do przyznania PWZ, czy też nie spełnia wszystkich przesłanek i czy jest to wystarczającą podstawą do podjęcia uchwały o odmowie przyznania PWZ.

Uwaga: w przypadku braku udziału w spotkaniu z Komisją wniosek pozostaje bez rozpatrzenia do czasu ustalenia nowego terminu.

 

Etap IV. Podjęcie uchwały przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) PORL rozstrzyga sprawę w formie uchwały o przyznaniu PWZ albo o odmowie przyznania PWZ.

! Uwaga ! Opłacanie składek członkowskich
• W miesiącu wydania prawa wykonywania zawodu lekarz/lekarz dentysta jest zwolniony z obowiązku opłacenia składki członkowskiej. Naliczenie składki członkowskiej w wysokości 120 zł miesięcznie następuje w kolejnym miesiącu.
• W przypadku nieosiągania przychodów lekarz/lekarz dentysta może złożyć oświadczenie o nieosiąganiu przychodów w celu zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej. Zwolnienie to następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie zostanie złożone.
• Składkę członkowską opłaca się indywidualnie.
• Istnieje możliwość potrącania składki członkowskiej z pensji po uprzednim złożeniu stosownego wniosku w Dziale Kadr pracodawcy.
• Opłaty za składki można dokonać:
– za pomocą przelewu tradycyjnego na numer konta 45 1020 4027 0000 1102 0404 3501
(w tytule przelewu prosimy o wpisanie numeru Prawa Wykonywania Zawodu)
– poprzez platformę internetową WIL (przygotowaliśmy szczegółową instrukcję w tym zakresie).
Szczegóły dotyczące składek członkowskich dostępne są na stronie

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.