Dzień 25 maja 2018 r. to ważna data dla wszystkich podmiotów leczniczych, praktyk indywidualnych czy też szpitali, ponieważ tego dnia zakończy się okres, w którym była możliwość dostosowania się do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tekst dostępny na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (tutaj)

Jest to zasadnicza zmiana, ponieważ po raz pierwszy w historii problematykę danych osobowych instytucje Unii Europejskiej uregulowały bezpośrednio, co oznacza, że nie będzie krajowych przepisów wykonawczych. Wprawdzie Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało we wrześniu ub. roku projekt nowej ustawy jednak jest ona bardzo wąska w swojej treści w porównaniu do obecnych zapisów – tekst projektu dostępny na stronach Ministerstwa Cyfryzacji (tutaj). Jednak do dnia dzisiejszego projekt nie zmienił swojego statusu i wobec wielu uwag zgłoszonych przez wiele podmiotów i instytucji dyskusja trwa nadal, co nie wróży jej szybkiego uchwalenia.

 

Bez wątpienia  każdy, kto prowadzi zarobkową działalność gospodarczą ma de facto do czynienia z danymi osobowymi i staje się ich administratorem. Nie omija to także środowiska lekarzy i lekarzy dentystów, którzy, czy to w ramach praktyki zawodowej, czy też podmiotu leczniczego, świadczą usługi medyczne na rzecz swoich pacjentów i przetwarzają ich dane osobowe. Obowiązek posiadania dokumentów wewnętrznych jest bezwzględny.

Poniższa tabela przybliża nieco podstawowe różnice:

 

Obecne przepisy Wymogi RODO
Polityka bezpieczeństwa Rejestr czynności przetwarzania
Instrukcja zarządzania systemem informatycznymPolityka ochrony danych osobowych/ regulamin wewnętrzny
Wyodrębnienie zbiorów w instytucji i wskazanie podstaw prawnych do przetwarzaniaWyodrębnienie zbiorów w instytucji i wskazanie podstaw prawnych do przetwarzania - weryfikacja
Upoważnienia imienne do przetwarzania danych Upoważnienia imienne do przetwarzania danych
Klauzula informacyjnaRozszerzenie klauzuli informacyjnej
Zgody na przetwarzanie danych osobowychWeryfikacja podstaw prawnych zgód na przetwarzanie danych osobowych
Polityka dotycząca incydentów i naruszeńProcedura dotycząca sposobu powiadamiania UODO o naruszeniach i incydentach
Procedury zapewnienia ciągłości działania systemu ochrony danych osobowych w jednostce
Rejestracja zbiorów w GIODOWewnętrzny rejestr czynności przetwarzania w wersji papierowej i elektronicznej udostępniany na żądanie organu nadzorczego
Konieczność rejestracji ABI w rejestrze GIODOPoinformowanie UODO o danych kontaktowych DPO
Analiza ryzykaAnaliza ryzyka i ocena skutków ochrony danych

W obecnym porządku prawnym za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych odpowiadają tzw. Administratorzy Danych. Nie zmieni się to, ale będzie jednak pewna różnica, ponieważ na dzień dzisiejszy Administrator danych może powołać  tzw. Administratorra Bezpieczeństwa Informacji.

Jest to osoba, która odpowiadają za nadzór nad przestrzeganiem przepisów związanych z ochroną danych osobowych w tych podmiotach w imieniu administratora danych osobowych. Należy w tym miejscu podkreślić, że żadne przepisy nie nakładają na te osoby konieczności posiadania certyfikatów czy też specjalistycznego wykształcenia. Od takiej osoby wymagane jest jedynie posiadanie stosownej wiedzy. Jednak obowiązek weryfikacji tej wiedzy spoczywa tylko na powierzającym tą funkcję, czyli na administratorze danych,  Ale jeśli już powołany zostanie administrator bezpieczeństwa informacji musi on zostać zgłoszony do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Administrator  danych może jednak wykonywać obowiązki nadzorcze osobiście i wtedy nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu organowi nadzorczemu tj. GIODO. W nowym porządku prawnym wskazane zostały sytuacje, kiedy Administrator ma obowiązek powołania następcy ABI, czyli Inspektora Ochrony Danych (szczegółowy opis poniżej). Co do zasady obowiązek taki został nałożony na wszystkich administratorów za wyjątkiem pojedynczych lekarzy i lekarzy dentystów, którzy prowadzą indywidualne praktyki. Może jednak uda się rozszerzyć nieco to wyłączenie z obowiązku powołania takich inspektorów, ale prace wciąż trwają i niestety nie jest to przesądzone.

Bardzo ważnym elementem nowego podejścia do problematyki ochrony danych osobowych jest położenie nacisku w nowym rozporządzeniu na zapobieganie i szacowanie ryzyka procesu przetwarzania danych osobowych. Stąd każdy administrator będzie musiał wykazać się w tym zakresie opisem czynności przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do zagrożeń procesów. I tak pojedynczy lekarze w praktykach lekarskich będą mogli poprzestać na takiej analizie ryzyka, a większe podmioty będą musiały po 25 maja przeprowadzać tzw. ocenę skutków dla ochrony danych, o której mówi art. 35 RODO. Szczegółowo ta tematyka omówiona jest niżej.

Wspominano wcześniej, że RODO obowiązuje bezpośrednio w państwach członkowskich, co oznacza, że nie będzie polskich aktów wykonawczych, które wskazywałyby drogę administratorom jak wykazać się stosowaniem procedur RODO. Pomocne mają być tzw. kodeksy branżowe. W chwili obecnej trwają prace nad takim branżowym kodeksem dla sektora ochrony zdrowia, w których to pracach uczestniczy również Wielkopolska Izba Lekarska, ale jest to również proces, który zakończy się bliżej maja br. To w tym akcie będą kierunki i wskazówki, dzięki którym będzie możliwość skorzystania z pewnych rozwiązań. Nowe przepisy przewidują również mechanizmy certyfikacji i akredytacji, które będą funkcjonować na podobnych zasadach jak obowiązujące w ochronie zdrowia procedury jakościowe.

 

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych przyniesie również zmianę nazwy organu nadzorczego z GIODO na prawdopodobnie Urząd Ochrony Danych Osobowych. Trzeba w tym miejscu dodać, że ma to być silna instytucja, która będzie miała odpowiednie narzędzia do działania oraz będzie dysponować szerokim dostępem do sankcji:

Kary do 10 mln. EUR lub do 2 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu za naruszenia w zakresie: rejestrowania czynności przetwarzania, współadministrowania, współpracy z UODO oraz z podmiotem przetwarzającym, upoważniania, wdrożenia zabezpieczeń, zgłaszania naruszeń, oceny skutków, pracy IOD

Kary do 20 mln. EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu za naruszenia w zakresie: legalności przetwarzania, warunków zgód, celowości, adekwatności, czasowości, obowiązku informacyjnego, praw osób, niezgodnego z prawem przetwarzania oraz ochrony przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych

Kary do 100.000 PLN dla podmiotów publicznych

 

Przepisy rozporządzenia są również znaczące z kilku innych perspektyw, ponieważ w sposób bezpośredni odnoszą się do postępujących procesów technologicznych i informatycznych. Dynamiczny rozwój sieci internetowej, wymiany informacji i usług społeczeństwa informacyjnego wymaga interwencji w zakresie ochrony danych osobowych i stąd nowe terminy w tym obszarze jak anonimizacja danych, prawo do bycia zapomnianym czy ograniczenia w zakresie tzw. profilowania. Jednak rozwijanie tych pojęć to raczej materiał na oddzielne omówienie.

Wielkopolska Izba Lekarska, poza udziałem w pracach nad kodeksem branżowym, jest również w trakcie opracowywania pewnego rodzaju szablonu dokumentów, jednak trzeba od razu zaznaczyć, że nie będą one na tyle uniwersalne, aby odnosić się do wszystkich specyfik działalności leczniczej. Cyklicznie też prowadzone są szkolenia w tym zakresie, zarówno w Poznaniu, jak i  na terenie delegatur.  Szkolenia odbędą się również w Gnieźnie i Nowym Tomyślu. W Delegaturach i w Poznaniu zostaną uruchomione specjalne dyżury w zakresie doradztwa do nowych przepisów.

Dlatego wobec powyższego oraz wobec prac nad ostatecznym kształtem kodeksu branżowego, który będzie niezmiernie istotnym dokumentem doprecyzowującym tą materię radzimy zachować powściągliwość w zakresie nawiązywania współpracy z zewnętrznymi firmami, ponieważ obecnie otrzymywane dokumenty z pewnością, aby rzeczywiście można je było uznać za wyczerpujące wszystkie obowiązki, będą musiały być zmienione.

 

Katarzyna Michalska

783 993 919

 

Marek Saj

783 993 939 lub dyrektor@wil.org.pl

 

 

 

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.