W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną uprzejmie przypominany, że od 16 marca 2020 roku do odwołania kasa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej pozostaje zamknięta.

Opłaty za składki można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego na numer konta 45 1020 4027 0000 1102 0404 3501 (w tytule przelewu prosimy o wpisanie numeru Prawa Wykonywania Zawodu) bądź poprzez platformę internetową WIL (przygotowaliśmy szczegółową instrukcję w tym zakresie)

Składkę członkowską w wysokości 60,00 zł miesięcznie opłacają lekarze/lekarze dentyści (również renciści oraz emeryci), którzy nie nabyli prawa do obniżenia składki członkowskiej do 10 zł miesięcznie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Składkę członkowską w wysokości 10,00 zł miesięcznie opłacają: lekarze stażyści, dla których obowiązek opłacania składki członkowskiej następuje od miesiąca rozpoczęcia stażu podyplomowego; lekarze/lekarze dentyści renciści oraz emeryci do 75 roku życia, którzy nabyli prawo do obniżenia składki członkowskiej do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Składki członkowskiej nie opłacają: lekarze/lekarze dentyści, którzy złożyli oświadczenie o nieosiąganiu przychodów oraz dokonali weryfikacji danych w rejestrze lekarza. Zwolnienie z opłacania składek członkowskich następuje po miesiącu, w którym oświadczenie o nieosiąganiu przychodów zostało złożone; lekarze/lekarze dentyści, którzy zostają zwolnieni automatycznie z opłacania składki członkowskiej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończyli 75 rok życia.

Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej obejmuje:

– lekarzy emerytów od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończyli 75 lat,

– lekarzy, którzy zostali skreśleni z rejestru członków od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostali  skreśleni,

– lekarzy, którzy nie uzyskują przychodów, z tytułu wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty oraz ze źródeł wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych.

W tej grupie znajdują się lekarze/lekarze dentyści, którzy związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zawiesili działalność praktyki lekarskiej.

Uwaga! Zwolnienie z opłacania składek członkowskich jest możliwe w przypadku złożenia przez lekarzy/lekarzy dentystów wypełnionego oświadczenia o nieosiąganiu przychodów.

Wypełnione oświadczenie należy przesłać mailowo na adres skladki@wil.org.pl

Zaznaczamy, że zwolnienie przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie zostało złożone.

Należy również dokonać weryfikacji danych w rejestrze lekarzy w zakresie aktualnego zatrudnienia oraz działalności w formie praktyki lekarskiej.

W przypadku jednoczesnego  zamknięcia zatrudnienia oraz zamknięcia lub zawieszenia działalności w formie praktyki lekarskiej we wszystkich formach dopuszczonych odrębnymi przepisami prawa, zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej na czas określony z tytułu nieosiągania przychodu w trybie  §3 ust. 1 pkt 3 Uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej jest równoznaczne z zaznaczeniem rejestrze lekarzy WIL przerwy w wykonywaniu zawodu na czas zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej. 

W przypadku osób składających oświadczenie o braku przychodu, posiadających działające praktyki lekarskie, po okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy WIL będzie występowała o przedstawienie szczegółowych dokumentów podatkowych dotyczących deklarowanego okresu. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu miesiąca, Skarbnik WIL lub jego zastępca wystąpią do Prezydium WIL o podjęcie uchwały anulującej zwolnienie.

Lekarz/lekarz dentysta, który zakończył okres nieosiągania przychodów z tytułu wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty oraz ze źródeł wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Wielkopolską Izbę Lekarską o tym fakcie poprzez złożenie zawiadomienia o osiąganiu przychodów oraz dokonanie aktualizacji danych w rejestrze lekarza w zakresie aktualnego zatrudnienia oraz działalności w formie praktyki lekarskiej.

Jest to równoznaczne z zakończeniem okresu zwolnienia i koniecznością opłacania składki członkowskiej do następnego miesiąca, po złożeniu zawiadomienia o osiąganiu przychodów.

Sprawy związane ze składkami członkowskimi na rzecz samorządu lekarzy i lekarzy dentystów reguluje Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej nr 27/14/VII z dnia 05 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej ze zmianami.

Umorzenie i rozkładanie na raty należności z tytułu zaległych składek reguluje uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej nr 19/2019/VIII z dnia 9 lutego 2019 roku w sprawie umorzenia i rozkładania na raty należności Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z tytułu zaległych składek.

Lekarz/lekarz dentysta ma obowiązek opłacania składek członkowskich od miesiąca następującego po miesiącu, w którym:
– został wpisany do rejestru członków izby lekarskiej,
– utracił prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Lekarz stażysta ma obowiązek opłacania składek członkowskich od miesiąca, w którym rozpoczyna staż podyplomowy.

Wpłaty składki członkowskiej księgowane będą zgodnie z deklaracją okresu dotyczącego danej wpłaty. W przypadku braku deklaracji okresu dotyczącego wpłaty, składka będzie księgowana jako najdalsze zobowiązanie.

 *Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje:
Tel. 783 993 904; skladki@wil.org.pl

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.