Opłaty za składki można dokonać:
• za pomocą przelewu tradycyjnego na numer konta:
45 1020 4027 0000 1102 0404 3501
(w tytule przelewu prosimy o wpisanie numeru Prawa Wykonywania Zawodu)
• bądź poprzez platformę internetową WIL (przygotowaliśmy szczegółową instrukcję w tym zakresie).

Składkę członkowską w wysokości 120,00 zł miesięcznie opłacają lekarze/lekarze dentyści (również renciści oraz emeryci), którzy nie nabyli prawa do obniżenia składki członkowskiej do 10 zł miesięcznie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Składkę członkowską w wysokości 60,00 zł miesięcznie opłacają: lekarze stażyści, dla których obowiązek opłacania składki członkowskiej następuje od miesiąca rozpoczęcia stażu podyplomowego.

Składkę członkowską w wysokości 10,00 zł miesięcznie opłacają: lekarze/lekarze dentyści renciści oraz emeryci do 70 roku życia, którzy nabyli prawo do obniżenia składki członkowskiej do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Składki członkowskiej nie opłacają: lekarze/lekarze dentyści, którzy złożyli oświadczenie o nieosiąganiu przychodów oraz dokonali weryfikacji danych w rejestrze lekarza. Zwolnienie z opłacania składek członkowskich następuje po miesiącu, w którym oświadczenie o nieosiąganiu przychodów zostało złożone; lekarze/lekarze dentyści, którzy zostają zwolnieni automatycznie z opłacania składki członkowskiej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończyli 70 rok życia.

Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej obejmuje:

– lekarzy emerytów od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończyli 70 lat,

– lekarzy, którzy zostali skreśleni z rejestru członków od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostali  skreśleni,

– lekarzy, którzy nie uzyskują przychodów, z tytułu wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty oraz ze źródeł wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych, którzy złożyli oświadczenie o nieosiąganiu przychodów.

W tej grupie znajdują się lekarze/lekarze dentyści, którzy związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zawiesili działalność praktyki lekarskiej i złożyli odpowiednie oświadczenie.

Uwaga! Zwolnienie z opłacania składek członkowskich jest możliwe w przypadku złożenia przez lekarzy/lekarzy dentystów wypełnionego oświadczenia o nieosiąganiu przychodów.

Wypełnione oświadczenie należy przesłać mailowo na adres izba@wil.org.pl

Wielkopolska Izba Lekarska pracuje również nad wprowadzeniem ulg dla kolejnych grup.

Zaznaczamy, że zwolnienie przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie zostało złożone.

Należy również dokonać weryfikacji danych w rejestrze lekarzy w zakresie aktualnego zatrudnienia oraz działalności w formie praktyki lekarskiej.

W przypadku jednoczesnego  zamknięcia zatrudnienia oraz zamknięcia lub zawieszenia działalności w formie praktyki lekarskiej we wszystkich formach dopuszczonych odrębnymi przepisami prawa, zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej na czas określony z tytułu nieosiągania przychodu w trybie  §3 ust. 1 pkt 3 Uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej jest równoznaczne z zaznaczeniem rejestrze lekarzy WIL przerwy w wykonywaniu zawodu na czas zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej. 

W przypadku osób składających oświadczenie o braku przychodu, posiadających działające praktyki lekarskie, po okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy WIL będzie występowała o przedstawienie szczegółowych dokumentów podatkowych dotyczących deklarowanego okresu. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu miesiąca, Skarbnik WIL lub jego zastępca wystąpią do Prezydium WIL o podjęcie uchwały anulującej zwolnienie.

Lekarz/lekarz dentysta, który zakończył okres nieosiągania przychodów z tytułu wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty oraz ze źródeł wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Wielkopolską Izbę Lekarską o tym fakcie poprzez złożenie zawiadomienia o osiąganiu przychodów oraz dokonanie aktualizacji danych w rejestrze lekarza w zakresie aktualnego zatrudnienia oraz działalności w formie praktyki lekarskiej.

Jest to równoznaczne z zakończeniem okresu zwolnienia i koniecznością opłacania składki członkowskiej do następnego miesiąca, po złożeniu zawiadomienia o osiąganiu przychodów.

Sprawy związane ze składkami członkowskimi na rzecz samorządu lekarzy i lekarzy dentystów reguluje Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej nr 60/22/IX z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej.

Umorzenie i rozkładanie na raty należności z tytułu zaległych składek reguluje uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej nr 19/2019/VIII z dnia 9 lutego 2019 roku w sprawie umorzenia i rozkładania na raty należności Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z tytułu zaległych składek.

Lekarz/lekarz dentysta ma obowiązek opłacania składek członkowskich od miesiąca następującego po miesiącu, w którym:
– został wpisany do rejestru członków izby lekarskiej,
– utracił prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Lekarz stażysta ma obowiązek opłacania składek członkowskich od miesiąca, w którym rozpoczyna staż podyplomowy.

Wpłaty składki członkowskiej księgowane będą zgodnie z deklaracją okresu dotyczącego danej wpłaty. W przypadku braku deklaracji okresu dotyczącego wpłaty, składka będzie księgowana jako najdalsze zobowiązanie.

 *Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje:
Tel. 783 993 904; anna.dull@wil.org.pl 

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.