Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie zasad realizacji stażu podyplomowego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.

Jak informuje MZ:

„W związku z wprowadzonymi zmianami sytuacja lekarza stażysty w trakcie epidemii może być następująca:

  1. Lekarz może realizować program stażu podyplomowego zgodnie z założeniami.
  2. Lekarz, który przebywa na stażu cząstkowym może kontynuować szkolenie lub wrócić do jednostki, z którą ma podpisaną umowę o pracę, gdzie kontynuuje szkolenie lub zostaje skierowany do innych zadań na warunkach określonych w art. 15 ust. 8b.
  3. W przypadku gdy jednostka, z którą lekarz stażysta ma podpisaną umowę o pracę, zawiesza działalność (np. stomatologia) lub zmienia jej profil (np. szpital jednoimienny) w związku z czym nie jest w stanie ani realizować programu stażu podyplomowego, ani kierować lekarza do innych zadań na podstawie art. 15 ust. 8a pkt 2, staż podyplomowy ulega zawieszeniu do czasu trwania przesłanek zmian organizacyjnych podmiotu leczniczego. W tym czasie lekarz stażysta otrzymuje dotychczasowe wynagrodzenie.

Jednocześnie należy zauważyć, że:

  1. W sytuacji udzielenia lekarzowi stażyście dodatkowej opieki nad dzieckiem, w oparciu o przepisy art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) staż podyplomowy  będzie wydłużony zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty z zachowaniem dotychczasowych zasad finansowania. W taki sam sposób będzie przedłużany staż w przypadku objęcia lekarza kwarantanną.
  2. W przypadku, gdy na oddziale, w którym pracuje lekarz stażysta zostały wprowadzone zmiany organizacyjne – np. ograniczenie przyjęć, rezygnacja z dyżurów towarzyszących – które miały wpływ na stopień realizacji programu stażu podyplomowego lub z powodu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii zostało odwołane szkolenie lub staż cząstkowy objęty programem stażu podyplomowego, staż podyplomowy zostanie przedłużony z zachowaniem dotychczasowych zasad finansowania. Ministerstwo Zdrowia przygotuje pilnie w tym zakresie stosowną zmianę ww. rozporządzenia wprowadzając możliwość przedłużenia stażu podyplomowego przez marszałka województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską  w tzw. uzasadnionych przypadkach.
  3. Ten sam mechanizm przedłużenia stażu podyplomowego będzie miał zastosowanie, w przypadku gdy lekarz w trakcie stażu podyplomowego, zostanie czasowo przeniesiony na inny odział lub do innej jednostki, w którym/w której w związku z epidemią istnieje zapotrzebowanie na kadry medyczne. Przy czym należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku decyzja o sposobie postępowania należy do lekarza stażysty. Może on bowiem wystąpić do Ministra Zdrowia z wnioskiem o przedłużenie stażu podyplomowego na dotychczasowych zasadach finansowych lub z wnioskiem o uznanie okresu pracy w trybie art. 15 ust. 8a ww. ustawy na poczet realizacji części stażu podyplomowego.  

Jednocześnie należy podkreślić, że lekarz stażysta wykonujący pracę, czy to realizując program stażu podyplomowego, czy też pracując w trybie art. 15 ust. 8a ww. ustawy musi zostać wyposażony przez pracodawcę w środki ochrony osobistej adekwatne do sytuacji w miejscu pracy i w takich okolicznościach nie może odmówić wykonywania świadczeń medycznych, chyba że ograniczenia wynikają z przepisów szczególnych.

Koordynator stażu podyplomowego winien dostosować indywidualny harmonogram stażu do bieżącej pracy danego podmiotu leczniczego lub praktyki lekarskiej przeorganizowanej na potrzeby epidemiczne, tak, by w możliwie jak największym stopniu następowała przez lekarza stażystę realizacja programu. Koordynator zapoznaje stażystów z organizacją pracy w warunkach epidemicznych.

Przy realizacji stażu podyplomowego możliwe jest wykorzystywanie różnych form szkolenia, w tym w trybie online przy wykorzystaniu e-materiałów lub filmów poglądowych dotyczących określonego zakresu szkolenia.

Lekarz stażysta po odpowiednim przeszkoleniu i zabezpieczeniu w środki ochrony osobistej może uczestniczyć w pobieraniu materiału do testów.

Jeżeli jednostka, w której lekarz stażysta odbywa aktualnie staż cząstkowy, prowadzi, w związku epidemią, działalność w formie teleporad – np. medycyna rodzinna, lekarz stażysta może uczestniczyć w ich udzielaniu i w ten sposób realizować program stażu podyplomowego.

Lekarz stażysta może udzielać porad, w tym teleporad, jeżeli porady te mają charakter promocji i profilaktyki zdrowia zgodnej z aktualną wiedzą medyczną, higieny, prewencji itd. lub charakter informacyjny, co leży w kompetencji każdego lekarza, w tym lekarza stażysty niezależnie od miejsca ich udzielania. Zakres informacji powinien obejmować stosowanie się do nakazów i zakazów organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  oraz konieczności przekazywania wszelkich danych i informacji  organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Przypominamy że cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, którzy odbywają staż w trybie umowy cywilno-prawnej (zgodnie z art. 15 ust. 3f ustawy) kontynuują ten staż na zasadach określonych w tej umowie. Natomiast w odniesieniu do cudzoziemców, którzy odbywają staż na zasadach takich jak obywatele Polscy (zgodnie z art. 15 ust. 3e) zastosowanie mają przepisy dotyczące obywateli polskich.

Ponadto lekarz stażysta oddelegowany do pracy w trybie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) pobiera wynagrodzenie niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) na realizację stażu podyplomowego. Lekarzowi stażyście przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”

Więcej (TUTAJ)

 

Temat został również poruszony w PORADNIKU PRAWNYM. Zachęcamy do lektury!

 

  • data: 03-04-2020

Podziel się tą wiadomością

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.