W związku z utworzeniem w dniu 24 stycznia 2018 roku rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 992), lekarze i lekarze dentyści prowadzący podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów, zobowiązani są do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu – w terminie do dnia 24 lipca 2018 roku.

 

Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

 

Wniosek w formie pisemnej składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego, załączając do niego oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

 

Poniżej do pobrania pisma o których mowa:

 

Oświadczenie

 

Formularz rejestrowy

  • data: 05-07-2018

Podziel się tą wiadomością