(Українська версія нижче)

Warunkowe prawo wykonywania zawodu – dotyczy lekarzy/lekarzy dentystów, którzy uzyskali tytuł specjalisty wydany poza UE

I. Uzyskaj pozytywną decyzję Ministra Zdrowia:

Warunki, jakie musisz spełnić:

1) posiadać dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej.

2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

3) posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;

4) wykazywać nienaganną postawę etyczną;

5) posiadać tytuł specjalisty wydany przez właściwy organ w danym państwie.

Gdzie mogę wykonywać zawód lekarza/lekarza dentysty

W dowolnym podmiocie leczniczym w Polsce, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami

Jak załatwić sprawę i jakie dokumenty przedstawić

Złóż własnoręcznie podpisany wniosek do Ministra Zdrowia według dostępnego wzoru (sprawdź załączniki na dole strony), pamiętaj, żeby podać w nim adres do korespondencji oraz adres e-mail i nr telefonu oraz załączyć wszystkie niezbędne do jego rozpatrzenia poniższe dokumenty (ponumeruj załączone dokumenty według liczby porządkowej wskazanej we wniosku, tłumaczenia dokumentów oznacz literą a):

1.dyplom lekarza/lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów.  Nie jest wymagane zalegalizowanie dyplomów lub duplikatów oraz posiadanie apostille dyplomów lub ich duplikatów;

UWAGA: Osoby,  które począwszy od 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy i nie posiadają oryginału dyplomu ukończenia studiów mogą przedstawić dyplom w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego na Ukrainie należy dostarczyć oryginał dyplomu lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.

2. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty wydany przez właściwy organ w danym państwie. Nie jest wymagane zalegalizowanie dyplomów lub duplikatów oraz posiadanie apostille dyplomów lub ich duplikatów;

UWAGA: Osoby,  które począwszy od 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy i nie posiadają oryginału dyplomu uzyskania tytułu specjalisty mogą przedstawić dyplom w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego na Ukrainie należy dostarczyć oryginał dyplomu lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.

3. oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych” (oświadczenie powinno zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis);

4. wydany przez lekarza dokument poświadczający, że Twój stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty.  .  Dokument ten może być wydany zarówno przez lekarza polskiego, jak również lekarza z Twojego państwa pochodzenia, (pamiętaj dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania, co oznacza, że orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania);

5. poniższe dokumenty poświadczające, że wykazujesz nienaganną postawę etyczną:

– oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. (oświadczenie powinno również zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis), lub

– dokument (jeżeli jest możliwość jego uzyskania, w danym Państwie, z którego pochodzi lekarz): potwierdzający Twoją niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym wykonujesz/wykonywałeś zawód lekarza lub lekarza dentysty.

Potrzebny będzie także dokument ze zdjęciem potwierdzający obywatelstwo (paszport, dowód tożsamości) oraz w przypadku korzystania ze zwolnień dotyczących formy dokumentów opisanych powyżej w kolorze czerwonym dokument potwierdzający datę przekroczenia granicy z Polską.

Wymagania, jakie powinny spełniać dokumenty złożone do Ministra Zdrowia

Dołącz tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów obcojęzycznych wykonane przez tłumacza przysięgłego w rozumieniu ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326), w szczególności wymienione powyżej dyplomy.

Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Wyjątki wskazano powyżej w punkcie 1 i 2.

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek
Wniosek możesz wysłać pocztą na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa albo do konsula Rzeczypospolitej Polskiej
Uzyskaj zgodę na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty na terytorium RP (informacja dotyczy lekarzy/lekarzy dentystów, którzy uzyskali tytuł specjalisty poza UE) – Ministerstwo Zdrowia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

II. Złóż wniosek o uzyskanie warunkowego prawa wykonywania zawodu

Wymagane dokumenty:
•  Wniosek W-2F;
•  Pozytywna decyzja MZ
• Dyplom lub jego duplikat potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, zalegalizowany przez Konsula RP, właściwego dla danego państwa, na którego terytorium, lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom;
• Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty;
• Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy;
• Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dot. postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w państwie, w którym lekarz wykonywał bądź wykonuje zawód (! uznajemy oświadczenie);
• Oświadczenie podmiotu leczniczego przeznaczonego do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, w którym lekarz zamierza wykonywać zawód (opcjonalnie);
• Dokumenty dot. znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie umożliwiającym wykonywanie zawodu lekarza (! uznajemy oświadczenie);
• Dokumenty określające przebieg i czas trwania studiów oraz odbytego szkolenia specjalizacyjnego – ewentualny dokument pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika;
• Dwa zdjęcia (wytyczne dotyczące zdjęć)

III. Uwagi:

! Wszystkie dokumenty obcojęzyczne winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski i powinny być przedstawione do wglądu także oryginały lub poświadczone za zgodność kopie

! Każdy wnioskodawca otrzymuje zaproszenie na posiedzenie Komisji ds. Rejestru – termin spotkania ustalany jest telefonicznie

!Nie mówisz po polsku- skorzystaj z naszych kursów – pomoc@wil.org.pl

 


 

Умовна ліцензія на виконання професії ‒ стосується лікарів / лікарів-стоматологів, котрі отримали звання спеціаліста, видане за межами ЄС

I. Отримайте позитивне рішення від міністра охорони здоров’я:

II. Подайте заяву на отримання умовної ліцензії на виконання професії

Потрібні документи:
•  Заява W-2F;
•  Позитивне рішення від міністра охорони здоров’я;
•  Диплом або його дублікат, легалізований консулом Республіки Польща, який підтверджує, що особа закінчила щонайменше п’ятирічне навчання, що відповідає цій країні, на території якої або за системою вищої освіти якої видано цей диплом;
•  Документ, що підтверджує отримання звання спеціаліста;
•  Рішення про стан здоров’я, видане уповноваженим лікарем на підставі окремих нормативних актів про проведення медичних оглядів працівників у сфері профілактичної охорони здоров’я над працівниками або лікарських рішень, виданих для цілей, передбачених у Кодексі законів про працю;
•  Документ, який підтверджує відсутність професійних покарань і дотримання вами етичних вимог, виданий уповноваженим органом у країні, в якій ви виконуєте/виконували професію (! приймаємо також заяву);
•  Заяву на надання медичних послуг пацієнтам, хворим на COVID-19, в межах якої лікар збирається виконувати професію (за бажанням);
•  Документи про знання усної та письмової польської мови на рівні, що дозволяє виконувати професію лікаря (! приймаємо також заяву);
•  Документи, в яких зазначено перебіг і час тривання навчання та пройденої спеціалізованої підготовки ‒ можливий документ довіреності, якщо заявника репрезентує уповноважена особа;
•  Дві фотографії (вимоги до фотографій)

III. Зауваження

!Усі іншомовні документі повинні бути перекладені на польську мову присяжним перекладачем і подані у вигляді оригінала або засвідчені на відповідність копії.

!Кожен заявник отримає запрошення до Komisji ds. Rejestru (Реєстрового комітету) ‒ термін зустрічі встановлюємо під час телефонної розмови.

!Якщо не розмовляєте польською ‒ скористайся нашими курсами ‒ pomoc@wil.org.pl

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.