(Українська версія нижче)

Warunkowe prawo wykonywania zawodu-dotyczy lekarzy/lekarzy dentystów, którzy nie posiadają dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty wydanego poza UE

I. Uzyskaj pozytywną decyzję Ministra Zdrowia:

Warunki, jakie musisz spełnić:

1) posiadać dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej;

2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

3) posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;

4) wykazywać nienaganną postawę etyczną.

Gdzie mogę wykonywać zawód lekarza/lekarza dentysty

W dowolnym podmiocie leczniczym w Polsce, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami

Jak załatwić sprawę i jakie dokumenty przedstawić

Złóż własnoręcznie podpisany wniosek do Ministra Zdrowia według dostępnego wzoru (sprawdź załączniki na dole strony), pamiętaj, żeby podać w nim adres do korespondencji oraz adres e-mail i nr telefonu) oraz załączyć wszystkie niezbędne do jego rozpatrzenia poniższe dokumenty (ponumeruj załączone dokumenty według liczby porządkowej wskazanej we wniosku, tłumaczenia dokumentów oznacz literą a):

1.dyplom lekarza/lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów.  Nie jest wymagane zalegalizowanie dyplomów lub duplikatów oraz posiadanie apostille dyplomów lub ich duplikatów;

UWAGA: Osoby, które począwszy od 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy i nie posiadają oryginału dyplomu ukończenia studiów, mogą przedstawić dyplom w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego na Ukrainie należy dostarczyć oryginał dyplomu lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.

2. oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych” (oświadczenie powinno zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis);

3. wydany przez lekarza dokument poświadczający, że Twój stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty.  Dokument ten może być wydany zarówno przez lekarza polskiego, jak również lekarza z Twojego państwa pochodzenia, (pamiętaj dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania, co oznacza, że orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania);

4. poniższe dokumenty poświadczające, że wykazujesz nienaganną postawę etyczną:

– Oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. (oświadczenie powinno również zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis), lub

– dokument (jeżeli jest możliwość jego uzyskania w państwie, z którego pochodzi lekarz) potwierdzający Twoją niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym wykonujesz/wykonywałeś zawód lekarza lub lekarza dentysty.

Wymagania, jakie powinny spełniać dokumenty złożone do Ministra Zdrowia

Dołącz tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów obcojęzycznych wykonane przez tłumacza przysięgłego w rozumieniu ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326), w szczególności wymienione powyżej dyplomy.

Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Wyjątek wskazano powyżej w punkcie 1.

Potrzebny będzie także dokument ze zdjęciem potwierdzający obywatelstwo (paszport, dowód tożsamości) oraz w przypadku korzystania ze zwolnień dotyczących formy dokumentów opisanych powyżej w kolorze czerwonym, dokument potwierdzający datę przekroczenia granicy z Polską.

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek
Wniosek możesz wysłać pocztą na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa, albo do konsula Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli masz pytania, zadzwoń do Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia lub napisz wiadomość:
Tel. (22) 63-49-858 E-mail: dep-rkm@mz.gov.pl
Uzyskaj zgodę na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty na terytorium RP – Ministerstwo Zdrowia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

II. Złóż wniosek o uzyskanie warunkowego prawa wykonywania zawodu

Wymagane dokumenty:
•  Wniosek W-2F;
•  Pozytywna decyzja MZ
• Dyplom lub jego duplikat potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, zalegalizowany przez Konsula RP, właściwego dla danego państwa, na którego terytorium, lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom;
• Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty;
• Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy;
• Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dot. postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w państwie, w którym lekarz wykonywał bądź wykonuje zawód (! uznajemy oświadczenie);
• Oświadczenie podmiotu leczniczego przeznaczonego do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, w którym lekarz zamierza wykonywać zawód (opcjonalnie);
• Dokumenty dot. znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie umożliwiającym wykonywanie zawodu lekarza (! uznajemy oświadczenie);
• Dokumenty określające przebieg i czas trwania studiów oraz odbytego szkolenia specjalizacyjnego – ewentualny dokument pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika;
• Dwa zdjęcia (wytyczne dotyczące zdjęć)

III. Uwagi:

! Wszystkie dokumenty obcojęzyczne winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski i powinny być przedstawione do wglądu także oryginały lub poświadczone za zgodność kopie

! Każdy wnioskodawca otrzymuje zaproszenie na posiedzenie Komisji ds. Rejestru – termin spotkania ustalany jest telefonicznie

!Nie mówisz po polsku- skorzystaj z naszych kursów – pomoc@wil.org.pl


 

Право на працю за професією за спрощеною процедурою ‒ стосується лікарів/лікарів-стоматологів, які не мають диплому, що підтверджує отримання рівня спеціаліста, виданого за межами Європейського Союзу.

І. Отримайте позитивне рішення Міністра охорони здоров’я:

II. Подайте заяву про отримання права на виконання професії за спрощеною процедурою

Необхідні документи:
Заява W-2F
• Позитивне рішення Міністра охорони здоров’я
• Диплом або його дублікат, що підтверджує закінчення принаймні п’ятирічного циклу навчання, легалізований консулом Республіки Польща, відповідним у країні, на території якої або в межах системи вищої освіти якої видано цей диплом;
• Документ, що підтверджує отримання освітнього рівня спеціаліста;
Висновок про стан здоров’я, виданий уповноваженим на піставі окремих положень лікарем до проведення медичного обстеження працівників в межах надання профілактичної медичної допомоги працівникам, а також до видачі медичних висновків у цілях, визначених у Кодексі праці
• Документ, що підтверджує професійну несудимість і відповідність етичним вимогам, виданий уповноваженим органом у країні, у якій лікар виконував або виконує свою професію (! визнаємо заяву);
• Заява медичного закладу, призначеного для надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19, у якому лікар має намір виконувати свою професію (не обов’язково);
• Документи, що стосуються знання польської мови у письмовій та усній формі в межах, що дозволяють виконання професії (! визнаємо заяву);
• Документи, що описують процес і термін навчання та проходження спеціалізовних курсів ‒ а також довіреність, якщо заявника представляє уповноважена особа.
• Дві фотографії (вимоги до фотографій)

ІІІ. Примітки

! Усі документи, складені іноземною мовою, повинні бути перекладені присяжним перекладачем на польську мову. Необхідно також пред’явити для ознайомлення оригінали документів або засвідчені згідно з оригіналом копії.

! Кожен заявник отримує запрошення на нараду Комісії з питань Реєстру ‒ термін зустрічі визначають по телефону

! Якщо ви не знаєте польської мови, запрошуємо на наші курси – pomoc@wil.orog.pl

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.