Uwzględniając różną sytuację życiową, w jakiej mogą się znaleźć lekarze i lekarze dentyści, przyjęte zostały rozwiązania, które umożliwiają zwalnianie (w całości lub części) z opłacania składki członkowskiej na rzecz Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

 

Przypomnijmy, że decyzją Naczelnej Rady Lekarskiej od 1 stycznia 2023 podstawowy wymiar składki członkowskiej wynosi 120 zł. Dla lekarzy stażystów kwota jest pomniejszona o połowę – 60 zł, a całkowicie zwolnieni z opłat są członkowie samorządu lekarskiego powyżej 70. roku życia.

 

Okręgowa Rada Lekarska WIL ustaliła zasady dotyczące zmiany poziomu wysokości składki członkowskiej ze względu na inne przesłanki niż wiek lekarza.

 

Zwolnienie może dotyczyć całości lub połowy stawki, a decydować będą o tym ważne okoliczności określone w uchwale. W przypadku zwolnienia z opłacania całości składki pod uwagę będą brane w szczególności:

 

1) przebywanie na urlopie macierzyńskim, na czas trwania tego urlopu;

2) przebywanie na urlopie wychowawczym, na czas trwania tego urlopu;

3) przebywanie na urlopie rodzicielskim, na czas trwania tego urlopu;

4) niezdolność do samodzielnej egzystencji;

5) wszczęcie postępowania sądowego w przedmiocie ubezwłasnowolnienia lekarza,

przy czym w przypadku okoliczności wskazanych w pkt 1) – 3) powyżej zwolnienie

możliwe jest w sytuacji, gdy jedynymi źródłami dochodu lekarza są świadczenia pieniężne

uzyskiwane z ubezpieczenia społecznego.

 

Obniżenie składki do połowy podstawowego wymiaru jest możliwe w przypadku m.in.:

 

1) posiadania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności;

2) pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą bliską posiadającą

orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub wyższym,

gdzie poprzez osobę bliską należy rozumieć małżonka, krewnego do drugiego

stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej oraz przedstawiciela

ustawowego;

3) wystąpienia ciężkiej choroby lekarza, której leczenie wymaga znacznych

wydatków;

4) pozostawania w trudnej sytuacji materialnej.

 

Szczegółowy opis oraz odpowiednie wzory dokumentów znajdują się w zakładce SKŁADKI.

 

ZKM WIL

 

 

  • data: 17-05-2023

Podziel się tą wiadomością

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.