Etap I. Uzyskanie pozytywnej decyzji Ministra Zdrowia na określony zakres czynności
Decyzja Ministra Zdrowia o udzieleniu zgody na wykonywanie zawodu, o której mowa w art.7 ust 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, określająca zakres czynności zawodowych i okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym.

Uzyskaj pozytywną decyzję Ministra Zdrowia

! Uwaga !
Decyzja Ministra Zdrowia jest jednym z warunków przyznania przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej odpowiedniego prawa wykonywania zawodu. Samo przekazanie do Okręgowej Izby Lekarskiej decyzji Ministra Zdrowia, ale bez odpowiedniego wniosku lekarza o przyznanie
prawa wykonywania zawodu, jest niewystarczające do jego przyznania.

Etap II. Złożenie wniosku o uzyskanie prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności

PRZYZNAWANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU NA OKREŚLONY ZAKRES CZYNNOŚCI LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM, KTÓRZY UZYSKALI KWALIFIKACJE POZA UE
Wymagane dokumenty

Wniosek W-2E;

• decyzja ministra właściwego do spraw zdrowia o wyrażeniu zgody na wykonywanie zawodu przez lekarza, określającą zakres czynności zawodowych, oraz okres i miejsce zatrudnienia we wskazanym podmiocie leczniczym;

• Dyplom lub jego duplikat potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, zalegalizowany przez Konsula RP, właściwego dla danego państwa, na którego terytorium, lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom;

• Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty;

Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy; (Uwaga- nie wykonujemy kopii orzeczenia ! Orzeczenie w momencie składania wniosku nie powinno być starsze niż 3 miesiące Orzeczenie nie stanowi zdolności do pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy)

• Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dot. postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w państwie, w którym lekarz wykonywał bądź wykonuje zawód (! uznajemy oświadczenie),

• Zaświadczenie od podmiotu leczniczego, potwierdzające zamiar zatrudnienia lekarza,

• Dokument potwierdzający wykonywanie zawodu jako lekarz specjalista w danej dziedzinie medycyny przez okres co najmniej 3 lat w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia,

• Dokumenty określające przebieg I czas trwania studiów oraz odbytego szkolenia specjalizacyjnego

• Ewentualny dokument pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika

• 2 zdjęcia- wytyczne dotyczące zdjęć;

• Dokumenty dot. znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie umożliwiającym wykonywanie zawodu lekarza (! uznajemy oświadczenie);

Zgoda na publikację zdjęcia w Centralnym Rejestrze Lekarzy;

Podpisane Przyrzeczenie Lekarskie;

Oświadczenie o złożeniu wniosku w jednej izbie

Opłaty Bezpłatne
Czas realizacji ! wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich złożenia do Działu Obsługi Lekarza

! w chwili obecnej czas oczekiwania to ok. 3 miesiące

Miejsce załatwienia sprawy Wielkopolska Izba Lekarska
Dział Obsługi Lekarza-Rejestr Lekarzy pok. 2/3Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w poniedziałki i w czwartki

Zarezerwuj wizytę on-line:
Zarezerwuj wizytę on-line 

Uwaga! Rezerwacja terminy wizyty jest obowiązkowa

Uwagi ! Rozpatrywana są jedynie wnioski, które nie posiadają braków formalnych.

 ! Wszystkie dokumenty obcojęzyczne winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski i powinny być przedstawione do wglądu także oryginały lub poświadczone za zgodność kopie.

! Wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego powinien:
1) być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie,

! Jeżeli wniosek złożono elektronicznie, dalsza korespondencja kierowana jest do strony w ten sam sposób.

! Wnioskodawca musi wskazać adres do korespondencji w Polsce lub w pewnych sytuacjach pełnomocnika dla doręczeń w celu ewentualnych działań związanych z uzupełnieniem braków formalnych wniosku, chyba że odbywają się one za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

! Każdy wnioskodawca otrzymuje zaproszenie na posiedzenie Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu- termin spotkania ustalany jest telefonicznie

! Zmiany podmiotu leczniczego, w którym lekarz/lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia, wykonywać będzie świadczenia zdrowotne, dokonuje się jedynie na podstawie nowej Decyzji Ministra Zdrowia uwzględniającej powyższą zmianę

 

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich z późniejszymi zmianami,

• Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów z późn. zm.

Kontakt w tej sprawie rejestr@wil.org.pl

 

Etap III. Rozpatrzenie sprawy przez Komisję i przekazanie decyzji Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Jeżeli złożony przez lekarza wniosek o przyznanie PWZ nie ma braków formalnych lub braki te zostały uzupełnione Komisja ds. rejestracji i prawa wykonywania zawodu, mając na uwadze zasady określone w k.p.a., prowadzi postępowanie wyjaśniające i dowodowe w celu ustalenia, czy strona spełnia przesłanki do przyznania PWZ, czy też nie spełnia wszystkich przesłanek i czy jest to wystarczającą podstawą do podjęcia uchwały o odmowie przyznania PWZ.

Uwaga: w przypadku braku udziału w spotkaniu z Komisją wniosek pozostaje bez rozpatrzenia do czasu ustalenia nowego terminu.

Etap IV. Podjęcie uchwały przez  Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) PORL rozstrzyga sprawę w formie uchwały o przyznaniu PWZ albo o odmowie przyznania PWZ.

! Uwaga ! Opłacanie składek członkowskich
• W miesiącu wydania prawa wykonywania zawodu lekarz/ lekarz dentysta jest zwolniony z obowiązku opłacenia składki członkowskiej. Naliczenie składki członkowskiej w wysokości 120 zł miesięcznie następuje w kolejnym miesiącu.
• W przypadku nieosiągania przychodów lekarz/lekarz dentysta może złożyć oświadczenie o nieosiąganiu przychodów w celu zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej. Zwolnienie to następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie zostanie złożone.
• Składkę członkowską opłaca się indywidualnie.
• Istnieje możliwość potrącania składki członkowskiej z pensji po uprzednim złożeniu stosownego wniosku w Dziale Kadr pracodawcy.
• Opłaty za składki można dokonać:
– za pomocą przelewu tradycyjnego na numer konta 45 1020 4027 0000 1102 0404 3501
(w tytule przelewu prosimy o wpisanie numeru Prawa Wykonywania Zawodu)
– poprzez platformę internetową WIL (przygotowaliśmy szczegółową instrukcję w tym zakresie).
Szczegóły dotyczące składek członkowskich dostępne są na stronie

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.