Na wniosek lekarza/lekarza dentysty nie będącego obywatelem polskim, posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, który odbył staż podyplomowy oraz złożył LEP/LEK lub LDEP/LDEK, Okręgowa Rada Lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej:
• w celu odbycia szkolenia podyplomowego (specjalizacja, zdobycie umiejętności z zakresu węższej dziedziny medycyny, staż naukowy, studia podyplomowe, kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe, praktyka zawodowa) lub uzyskania stopnia naukowego (studia doktoranckie, staż habilitacyjny),
• w celu zarobkowego jego wykonywania.

Etap I. Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu

UZYSKANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEZ CUDZOZIEMCA
Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej, zawierający informację o celu podjęcia wykonywania zawodu, oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy – W-2B;

Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy;

Oświadczenie o niekaralności (dla osoby która uzyskała PWZ w innym państwie);

• Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska);

• Jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu;

• Prawo wykonywania zawodu/prawo wydane w celu odbycia stażu podyplomowego;

• „Karta stażu podyplomowego lekarza”, „Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty” (uzupełniona o wszystkie wpisy -w tym zaliczenie stażu – ostatnia strona Karty), prosimy o wklejenie lub przyszycie zszywaczem w odpowiednim miejscu stażu teoretycznego (bioetyka, prawo medyczne, orzecznictwo) potwierdzenia odbycia kursu,

• decyzja Ministra Zdrowia o uznaniu stażu odbytego za granicą za równoważny w całości ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i zaświadczenie o złożeniu sprawdzianu, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty;

• Kopia + oryginał do wglądu pierwszego pozytywnie zdanego świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego;

• Aktualny dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

• Oświadczenie dotyczące elektronicznego kolportażu Biuletynu Informacyjnego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Dodatkowe pliki do pobrania Zgoda na publikację zdjęcia w Centralnym Rejestrze Lekarzy
Opłaty Bezpłatne
Czas realizacji Czas realizacji uzależniony jest od terminów posiedzeń PORL. Aby wniosek został przedstawiony na Prezydium musi zostać złożony najpóźniej dwa dni przed posiedzeniem.
Miejsce załatwienia sprawy Wielkopolska Izba Lekarska
Dział Obsługi Lekarza-Rejestr Lekarzy pok. 2/3
Uwagi ! Orzeczenia o stanie zdrowia przyjmowane są wyłącznie na formularzu izbowym
Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym z późniejszymi zmianami,

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r.w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów,

• Uchwała nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy z późn. zm.

Kontakt w tej sprawie rejestr@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 503
mgr Barbara Jankowiak
mgr Katarzyna Bukiewicz

 

Etap II. Sposób złożenia i odbioru dokumentów po stażu podyplomowym
Szczegóły dostępne na stronie.

 

! Uwaga ! Opłacanie składek członkowskich
• W miesiącu wydania prawa wykonywania zawodu lekarz/ lekarz dentysta jest zwolniony z obowiązku opłacenia składki członkowskiej. Naliczenie składki członkowskiej w wysokości 60 zł miesięcznie następuje w kolejnym miesiącu.
• W przypadku nieosiągania przychodów lekarz/lekarz dentysta może złożyć oświadczenie o nieosiąganiu przychodów w celu zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej. Zwolnienie to następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie zostanie złożone.
• Składkę członkowską opłaca się indywidualnie.
• Istnieje możliwość potrącania składki członkowskiej z pensji po uprzednim złożeniu stosownego wniosku w Dziale Kadr pracodawcy.
• Opłaty za składki można dokonać:
– za pomocą przelewu tradycyjnego na numer konta 45 1020 4027 0000 1102 0404 3501
(w tytule przelewu prosimy o wpisanie numeru Prawa Wykonywania Zawodu)
– poprzez platformę internetową WIL (przygotowaliśmy szczegółową instrukcję w tym zakresie).
Szczegóły dotyczące składek członkowskich dostępne są na stronie

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.