Na wniosek osoby nie będącej obywatelem polskim, posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty, Okręgowa Rada Lekarska przyznaje Prawo Wykonywania Zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Etap I. Skierowanie na odbycie stażu
Informacje dostępne na stronie „przed stażem”.

Etap II. Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO DLA LEKARZY CUDZOZIEMCÓW
Wymagane dokumenty

 Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru – W-1;

 Formularz uzupełniający;

Miękka kopia dyplomu lekarza/lekarza dentysty lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów (nostryfikacja dyplomu) lub egzamin LEW lub LDEW (plus kopia oryginalnego dyplomu wraz z tłumaczeniem;

• Paszport do wglądu + formularz Potwierdzenie danych osobowych lekarza. Formularz prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami;

• Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska);

• Oświadczenie o niekaralności (dla osoby która uzyskała PWZ w innym państwie);

• Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy; (Uwaga- orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania; ! sugerujemy wykonanie kopii orzeczenia w celu przedłożenia u pracodawcy);

• Dwa zdjęcia (wytyczne dotyczące zdjęć);

• Dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (wiza pobytowa (365), zezwolenie na zamieszkanie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, dokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy);

• Zaświadczenie o złożeniu egzaminu z jęz. polskiego wydane przez Naczelną Radę Lekarską, jeżeli lekarz cudzoziemiec ukończył studia w innym języku niż jęz. polskim

Dodatkowo

Lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

• Dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód (prawo wykonywania zawodu , aprobacja, licencja) (! tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),• Dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (! tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),

• Dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy, książeczka pracy (! tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

Dodatkowe pliki do pobrania Zgoda na publikację zdjęcia w Centralnym Rejestrze Lekarzy
Opłaty Bezpłatnie
Termin składania dokumentów Staż marcowy – do końca stycznia
Staż październikowy – do połowy lipca
Czas realizacji Czas realizacji uzależniony jest od terminów posiedzeń PORL. Aby wniosek został przedstawiony na Prezydium musi zostać złożony najpóźniej dwa dni przed posiedzeniem.
Miejsce załatwienia sprawy Wielkopolska Izba Lekarska
Dział Obsługi Lekarza-Rejestr Lekarzy pok. 2/3
Zarezerwuj wizytę on-line:
Zarezerwuj wizytę on-line
Uwagi ! Prosimy o składanie kserokopii suplementu do dyplomu
! Orzeczenia o stanie zdrowia przyjmowane są wyłącznie na formularzu izbowym
! Każdy wnioskodawca otrzymuje zaproszenie na posiedzenie Komisji ds. Rejestru – termin spotkania ustalany jest telefonicznie
Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach z późniejszymi zmianami,

• Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów z późn. zm.

Kontakt w tej sprawie rejestr@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 503mgr Katarzyna Bukiewicz
mgr Monika Gumna

 

Etap III. Ogłoszenie miejsc odbywania stażu i odbiór dokumentów
Informacje dostępne na stronie „przed stażem”.

! Uwaga ! Opłacanie składek członkowskich
• Lekarze stażyści mają obowiązek opłacania składki członkowskiej w wysokości 120 zł począwszy od miesiąca rozpoczęcia stażu podyplomowego.
• Składkę członkowską opłaca się indywidualnie.
• Istnieje możliwość potrącania składki członkowskiej z pensji po uprzednim złożeniu stosownego wniosku w Dziale Kadr jednostki w której odbywa się staż.
• Opłaty za składki można dokonać:
– za pomocą przelewu tradycyjnego na numer konta 45 1020 4027 0000 1102 0404 3501
(w tytule przelewu prosimy o wpisanie numeru Prawa Wykonywania Zawodu)
– poprzez platformę internetową WIL (przygotowaliśmy szczegółową instrukcję w tym zakresie).
Szczegóły dotyczące składek członkowskich dostępne są na stronie

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.