Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty Okręgowa Rada Lekarska przyznaje Prawo Wykonywania Zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Informacje dla tegorocznych stażystów TUTAJ

Etap I. Skierowanie na odbycie stażu
Informacje dostępne na stronie „przed stażem”.

Etap II. Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu

UZYSKANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO – LEKARZE Z OBYWATELSTWEM POLSKIM
Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru – W-1;

instrukcja wypełniania wniosku

(nie ma znaczenia czy wniosek jest wydrukowany w kolorze czy w formie czarno-białej)

Uwaga! W miejscu gdzie należy wpisać numer PWZ prosimy o zostawienie pustego miejsca

Oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów ze średnią ocen z całości studiów wydane przez dziekanat uczelni – średnia ocen brana jest pod uwagę przy przyznawaniu miejsc odbywania stażu (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu przekazuje bezpośrednio zaświadczenia do WIL);

Miękki odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty (należy dostarczyć przy odbiorze PWZ dwa tygodnie przed rozpoczęciem stażu);

• Dowód osobisty lub paszport do wglądu + formularz Potwierdzenie danych osobowych lekarza. Formularz prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami;
dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska);

Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy; (Uwaga- nie wykonujemy kopii orzeczenia ! Orzeczenie w momencie składania wniosku nie powinno być starsze niż 3 miesiące Orzeczenie nie stanowi zdolności do pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy)

Oświadczenie o niekaralności (dla osoby która uzyskała PWZ w innym państwie);

Zdjęcie (zdjęcie należy dostarczyć elektronicznie za pośrednictwem strony DODAJ ZDJĘCIE)

Zgoda na publikację zdjęcia w Centralnym Rejestrze Lekarzy

Dodatkowo

• Świadectwo złożenia egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelna Izbę Lekarską w Warszawie w przypadku ukończenia studiów w innym języku niż język polski – z powyższego obowiązku zwolnione są osoby, które przedstawią świadectwo dojrzałości złożone w języku polskim bądź złożyły w języku polskim z wynikiem pozytywnym LEK/LDEK ( ! wymagane osobne zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające zdanie egzaminu w języku polskim);

Lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

• Dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód (prawo wykonywania zawodu , aprobacja, licencja) (! tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),

• Dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (! tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),

• Oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód

• Dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy ( tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

Dodatkowe pliki do pobrania
Opłaty Bezpłatnie
Termin składania dokumentów Staż marcowy – do końca stycznia
Staż październikowy – do połowy lipca
Czas realizacji Czas realizacji uzależniony jest od terminów posiedzeń PORL. Aby wniosek został przedstawiony na Prezydium musi zostać złożony najpóźniej dwa dni przed posiedzeniem.
Miejsce załatwienia sprawy Wielkopolska Izba Lekarska
Dział Obsługi Lekarza-Rejestr Lekarzy pok. 2/3
Zarezerwuj wizytę on-line:
Zarezerwuj wizytę on-line
Uwagi ! Orzeczenia o stanie zdrowia przyjmowane są wyłącznie na formularzu izbowym
Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich z późniejszymi zmianami,

• Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów z późn. zm.

Kontakt w tej sprawie rejestr@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 513
mgr Katarzyna Bukiewicz
mgr Monika Gumna

 

Etap III. Ogłoszenie miejsc odbywania stażu i odbiór dokumentów
Informacje dostępne na stronie „przed stażem”.

! Uwaga ! Opłacanie składek członkowskich
• Lekarze stażyści mają obowiązek opłacania składki członkowskiej w wysokości 60 zł począwszy od miesiąca rozpoczęcia stażu podyplomowego.
• Składkę członkowską opłaca się indywidualnie.
• Istnieje możliwość potrącania składki członkowskiej z pensji po uprzednim złożeniu stosownego wniosku w Dziale Kadr jednostki w której odbywa się staż.
• Opłaty za składki można dokonać:
– za pomocą przelewu tradycyjnego na numer konta 45 1020 4027 0000 1102 0404 3501
(w tytule przelewu prosimy o wpisanie numeru Prawa Wykonywania Zawodu)
– poprzez platformę internetową WIL (przygotowaliśmy szczegółową instrukcję w tym zakresie).
Szczegóły dotyczące składek członkowskich dostępne są na stronie

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.