WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ I DO REJESTRU OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, KTÓRY POSIADA PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU UZYSKANE NA PODSTAWIE POPRZEDNICH PRZEPISÓW ORAZ UZYSKANIE DOKUMENTU „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA” ALBO „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY”
Wymagane dokumenty

Wniosek o wpisanie na listę członków oraz do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz wydanie „Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza” oraz wydanie „Prawa Wykonywania Zawodu lekarza dentysty”- W-6;

• Odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

• Dowód osobisty lub paszport do wglądu + formularz Potwierdzenie danych osobowych lekarza, formularz prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami;

Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy; (Uwaga- nie wykonujemy kopii orzeczenia ! Orzeczenie w momencie składania wniosku nie powinno być starsze niż 3 miesiące Orzeczenie nie stanowi zdolności do pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy)

• Zaświadczenie o ukończonym stażu podyplomowym (1-szy rok pracy w latach pięćdziesiątych), karta stażowa lub zaświadczenia o odbyciu praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej – wobec braku tych dokumentów, oświadczenie wypełnione w lokalu izby o odbyciu stażu podyplomowego (nie dotyczy lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia przed sierpniem 1993 r.);

• Dotychczasowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu (wydawane w latach pięćdziesiątych lub sześćdziesiątych wydawane przez wojewódzkie rady narodowe i w latach osiemdziesiątych przez urzędy wojewódzkie, a od 1990 r. przez okręgowe izby lekarskie);

• Zdjęcie (zdjęcie należy dostarczyć elektronicznie za pośrednictwem strony DODAJ ZDJĘCIE);

Oświadczenie o niekaralności;

Oświadczenie o odbyciu stażu podyplomowego dla osób, które nie mogą tego potwierdzić posiadanymi dokumentami.

Dodatkowo oraz odpowiednio dokumenty:

• Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia -oryginały do wglądu, osoby będące na emeryturze lub rencie zamiast świadectw pracy wypełniają odpowiedni druk o przebiegu pracy zawodowej w biurze izby;

• Zaświadczenie o zatrudnieniu z obecnego miejsca pracy (z datą od kiedy) – osoby nie wykonujące zawodu lekarza wypełniają oświadczenie w biurze izby o nie wykonywaniu zawodu lekarza;

• Dyplomy specjalizacji – oryginały do wglądu;

• Dyplomy o uzyskaniu tytułu doktora nauk medycznych lub doktora habilitowanego nauk medycznych – oryginały do wglądu – o ile dotyczy;

• Dokumentu potwierdzające uzyskanie tytułu naukowego profesora – o ile dotyczy;

• Decyzja ZUS/PKP/MSW o przyznaniu renty lub emerytury – oryginały do wglądu – o ile dotyczy, decyzja urzędu skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP – oryginał do wglądu;

• Decyzja zakładu ubezpieczeń społecznych w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do świadczeń lekarskich – oryginał do wglądu.

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

• Dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód;

• Dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego);

• Zaświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód;

• Dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).

Opłaty Bezpłatne
Czas realizacji Czas realizacji uzależniony jest od terminów posiedzeń PORL. Aby wniosek został przedstawiony na Prezydium musi zostać złożony najpóźniej dwa dni przed posiedzeniem.
Miejsce załatwienia sprawy Wielkopolska Izba Lekarska
Dział Obsługi Lekarza-Rejestr Lekarzy pok. 2/3
Zarezerwuj wizytę on-line:
Zarezerwuj wizytę on-line
Uwagi Procedura dotyczy:
lekarza/lekarza dentysty posiadającego prawo wykonywania zawodu na terenie RP uzyskane na podstawie:
1. ustawy z dn. 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza
2. rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej
– który nie wykonywał zawodu na obszarze RP w dn. 1 stycznia 1990 r. i zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy nie został wpisany na listę członków właściwej okręgowej izby lekarskiej,
– albo lekarza/lekarza dentysty, wpisanego na listę członków izby lekarskiej, który do dn. 1 kwietnia 2003 r. nie spełnił wymogu określonego w art. 63 ustawy z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i którego dane znajdują się w okręgowej ewidencji lekarzy i lekarzy dentystów zamierzającego podjąć lub kontynuować wykonywanie zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawa prawna • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z późniejszymi zmianami,

• Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów z późn. zm.

Kontakt w tej sprawie rejestr@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 513
mgr Katarzyna Bukiewicz
mgr Monika Gumna

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.