Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty oraz prawo wykonywania zawodu uzyskane w jednym z krajów UE (także państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacja Szwajcarska) okręgowa rada lekarska uznaje kwalifikacje formalne i przyznaje prawo wykonywania zawodu na terenie RP.

 

UZYSKANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY PRZEZ LEKARZA OBYWATELA PAŃSTWA CZŁONKA UE
Wymagane dokumenty

Wniosek o uznanie kwalifikacji formalnych, przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i do rejestru lekarzy –  W-2A;

• Dokument potwierdzający ukończenie podstawowego kształcenia medycznego zgodnie z załącznikiem V pkt. 5.1.1 lub 5.3.2 Dyrektywy 2005/36/WE;

• Zaświadczenie potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji, które spełniają wymogi art. 24 (lekarz) lub 34 (lekarz dentysta) Dyrektywy 2005/36/WE;

• Dokument uprawniający do wykonywania zawodu w danym państwie;

• Dokument tożsamości do wglądu (dowód osobisty, paszport) + formularz Potwierdzenie danych osobowych lekarza, formularz prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami;

• Dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawcy wraz z opinią zawodową);

• Zaświadczenie potwierdzające niekaralność lekarza w zawodzie tzw. „Certificate of Good Standing” wydane przez organ upoważniony – Ministerstwo Zdrowia lub Izbę Lekarską/ – kserokopia + ! tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego;

Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy; (Uwaga- nie wykonujemy kopii orzeczenia ! Orzeczenie w momencie składania wniosku nie powinno być starsze niż 3 miesiące Orzeczenie nie stanowi zdolności do pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy)

• Świadectwo złożenia egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie lub świadectwo dojrzałości złożone w języku polskim bądź świadectwo złożenia w języku polskim Lekarskiego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (wymagane osobne zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające zdanie egzaminu w języku polskim);

• Zdjęcie (zdjęcie należy dostarczyć elektronicznie za pośrednictwem strony DODAJ ZDJĘCIE).

Dodatkowe pliki do pobrania Zgoda na publikację zdjęcia w Centralnym Rejestrze Lekarzy
Opłaty Bezpłatne
Czas realizacji Czas realizacji uzależniony jest od terminów posiedzeń PORL. Aby wniosek został przedstawiony na Prezydium musi zostać złożony najpóźniej dwa dni przed posiedzeniem.
Miejsce załatwienia sprawy Wielkopolska Izba Lekarska
Dział Obsługi Lekarza-Rejestr Lekarzy pok. 2/3
Zarezerwuj wizytę on-line:
Zarezerwuj wizytę on-line
Uwagi ! Orzeczenia o stanie zdrowia przyjmowane są wyłącznie na formularzu izbowym
Podstawa prawna • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich z późniejszymi zmianami,

• Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z późniejszymi zmianami,

• Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów z późn. zm.

Kontakt w tej sprawie rejestr@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 513
mgr Katarzyna Bukiewicz
mgr Monika Gumna

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.