Godziny urzędowania Biura w Poznaniu

Wielkopolska Izba Lekarska
ul. Nowowiejskiego 51
61-734 Poznań
tel. 61 852 58 60
www: wil.org.pl
e-mail: izba@wil.org.pl

Zarezerwuj wizytę

REGON 006212737
NIP 778-10-37-302

Elektroniczna skrzynka podawcza: /WILPoznan/SkrytkaESP

 

Nr rachunku bankowego:
PKO Bank Polski Spółka Akcyjna
Oddział 4 w Poznaniu
ul.Garbary 100/150-156 61-757 Poznań
45 1020 4027 0000 1102 0404 3501

Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
dr n. med. Krzysztof Kordel, krzysztof.kordel@wil.org.pl

Kontakt dla mediów
• Zespół Komunikacji Medialnej

Biuro Izby Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
• Sekretariat
• Dyrekcja
• Dział Obsługi Lekarza – rejestr lekarzy i rejestr praktyk
• Dział Kształcenia Podyplomowego
• Księgowość i składki
• Kasa

Delegatury:
• Delegatura w Kaliszu
• Delegatura w Koninie
• Delegatura w Lesznie
• Delegatura ostrowsko-krotoszyńska
• Delegatura w Pile

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolska Izba Lekarska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 51, którą reprezentuje Prezes.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Katarzyna Michalska admin@wil.org.pl.
3) Wielkopolska Izba Lekarska przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) W zakresie zadań, zasad działania i organizacji Wielkopolskiej Izby Lekarskiej stosuje się odpowiednio przepisy:
– Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 Nr 219 poz. 1708 ze zm., tj. Dz.U. 2019 poz.965),
– Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
– Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
– Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w przypadku archiwizowania dokumentacji medycznej po zmarłych lekarzach prowadzących praktyki zawodowe.
b) ochrona mienia i zapewnienie bezpieczeństwa kontrahentów, klientów, członków samorządu lekarzy i lekarzy dentystów i pracowników Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w zakresie monitoringu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
c) realizacji usług i współpracy z dostawcami, odbiorcami usług i kooperantami Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
d) prowadzenia rozliczeń i realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) dochodzenia roszczeń i ochrony przed nimi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
f) realizacji dodatkowych zadań zleconych na podstawie umów lub innych uzgodnień w zakresie realizacji innych zadań o charakterze publicznych, bądź na rzecz środowiska, które nie wynikają bezpośrednio z ustawy o izbach lekarskich na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f),
4) odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy prawa: ZUS, NFZ, organy skarbowe, i podwykonawcy usług administratora. Wykaz podwykonawców usług m.in. z branży informatycznej, pocztowej oraz archiwizacyjnej prowadzi administrator,
5) Wielkopolska Izba Lekarska przetwarza dane osobowe przez następujący okres:
a) odnośnie punktu 3 a) w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania wynikających z przepisów prawa a w zakresie archiwizacji dokumentacji medycznej po zmarłych lekarzach prowadzących praktyki zawodowe przez okres, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dokumentacja medyczna), 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym złożono wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej, a w zakresie spraw, co do których została udzielona zgoda – do czasu jej cofnięcia,
b) odnośnie punktu 3 b) przez okres 7 dni, do czasu nadpisania lub do czasu zakończenia postępowania prowadzonego przez organy ścigania, które nakazały zabezpieczenie materiału z monitoringu,
c) odnośnie punktu 3 c) przez okres wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej,
d) odnośnie punktu 3 d) przez okres wskazany przepisami prawa w zakresie rozliczeń na podstawie przepisów podatkowych i prowadzenia dokumentacji kadrowo płacowej,
e) odnośnie punktu 3 e) przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi,
f) odnośnie punktu 3 f) przez okres, o którym mowa w Instrukcji Kancelaryjnej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, bądź do czasu cofnięcia zgód, jeśli takie zostały pobrane, z zastrzeżeniem, że nie naruszy to odrębnych przepisów,
6) Wielkopolska Izba Lekarska przetwarza dane osobowe otrzymując je co do zasady bezpośrednio od osób, których dotyczą z zastrzeżeniem:
a) punktu 3 c), kiedy może je pozyskać z ogólno- dostępnych rejestrów przedsiębiorców lub ich stron internetowych w celu otrzymania usługi,
b) punktu 3 f), kiedy otrzymuje je od podmiotów/ instytucji/ osób, z którymi nawiązała współpracę do realizacji celów przetwarzania,
7) w zakresie danych osobowych przysługują następujące prawa do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych, zaprzestania ich przetwarzania, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi przepisami prawa,
8) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora,
9) administrator nie będzie przekazywał danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich
10) administrator podejmuje jedynie czynności związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, tj. o profilowaniu, w celu przesyłania informacji do skonkretyzowanych specjalności lekarskich, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W pozostałym zakresie nie dochodzi do procesu profilowania.

*„profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się”.

Klauzula informacyjna systemu monitoringu wizyjnego WIL oraz Regulamin systemu monitoringu wizyjnego WIL

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu rozmów telefonicznych w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.