Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 

[opis ze strony Kancelarii Premiera]

 

[projekt w wersji rozpatrywanej przez RM]

 

 

Poza regulacjami dotyczącymi rejestrów medycznych, ustawa ta ma dokonać zmian w terminach wprowadzenia obowiązków związanych z wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

Najpierw jednak ważna definicja, rozstrzygająca o konieczności autoryzacji wpisów do EDM narzędziami cyfrowymi.

w art. 2:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) elektroniczna dokumentacja medyczna – dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP:
a) umożliwiające usługobiorcy uzyskanie od usługodawcy świadczenia opieki  zdrowotnej określonego rodzaju, z wyłączeniem zleceń na wyroby medyczne,
b) określone w przepisach, wydanych na podstawie art. 13a; ”

 

A teraz o terminach

 

art. 56 otrzymuje brzmienie:

 

„Art. 56. 1. Rodzaje elektronicznej dokumentacji określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13a,  mogą być prowadzone w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2019 r.
3. Skierowania mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia
2020 r.
4. Dane zawarte w elektronicznej dokumentacji medycznej, określone w przepisach wydanych na podstawie art.13a, za pośrednictwem SIM , udostępnia się od dnia 1 stycznia 2021 r. 
5. Usługodawcy są obowiązani do zgłoszenia jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, gotowości podłączenia swoich systemów do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych:
a) nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. – w odniesieniu do recept,
b) nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 r. – w odniesieniu do skierowań,
c) nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. – w odniesieniu do wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art.13a

 

 

Cóż to za art.13a?

 

Art.13a zastąpi uchylony jednoczesnie art.13 (na podstawie którego wydano obowiązujące dotąd Rozporządzenie MZ ws wymagań dla SIM- straci więc to rozporządzenie swoją ważność)

 

art.13a ma mieć brzmienie:

 

Art. 13a. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej, mając na uwadze konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej oraz stopień przygotowania usługodawców do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

 

Zwrócić nalezy uwagę na to, iż wymiana dokumentacji poprzez SIM rozpocznie się 1.01.2021, ale cały rok wczesniej (do końca grudnia 2019r) należałoby zgodnie z projektem zgłosić gotowość podłączenia swoich systemów do Platformy Gromadzenia Danych o Zdarzeniach Medycznych.

 

 

źródło: wildent.org.pl

  • data: 19-06-2017

Podziel się tą wiadomością