Okręgowa Rada Lekarska przyjęła nowy regulamin pomocy materialnej z funduszy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, który obowiązuje od 1 lipca. Rozproszone dotąd przepisy zostały uporządkowane i ujęte w jednym dokumencie.

 

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE POMOC MATERIALNA

PEŁNA TREŚĆ REGULAMINU: POBIERZ

 

ORL WIL została zobowiązana do opracowania nowych zasad przez uchwałę XLVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy, a za ich przygotowanie odpowiedzialna była komisja specjalna w skład której weszli m.in. przewodniczący komisji: Socjalnej, ds. Emerytów i Rencistów, ds. Młodych Lekarzy, Stomatologicznej oraz ds. Kształcenia Medycznego.

 

Wśród najważniejszych zmian wymienić należy ustalenie jednolitego kryterium przychodowego – po zapomogi losowe, refundację kosztów szczepień ochronnych oraz kosztów kształcenia i udziału w wydarzeniach edukacyjnych sięgnąć mogą członkowie WIL, których dochód na osobę w gospodarstwie domowym w  roku poprzedzającym złożenie wniosku nie przekraczał równowartości 75 proc. miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia lekarza stażysty lub lekarza dentysty stażysty. Kryterium przychodowe nie dotyczy zapomóg losowych z tytułu śmierci lekarza, współmałżonka lekarza oraz dla dzieci zmarłego lekarza (lista zapomóg wyłączonych z kryterium wyłączonych z kryterium przychodowego na końcu artykułu). Zaznaczmy, że zapomogi przysługują obecnie również partnerom życiowym pozostającym w nieformalnym związku. Jednocześnie regulamin zakłada elastyczność, pozwalając Okręgowej Radzie Lekarskiej przeznaczyć nadzwyczajne środki finansowe na pomoc indywidualną lub fundusz specjalnego przeznaczenia. W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie też odstąpienie od kryterium przychodowego.

 

Duża zmiana następuje w zakresie refundacji kosztów kształcenia. Refundacja w wysokości 30 proc. kosztów dotyczy teraz wyłącznie wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez Wielkopolską Izbę Lekarską (EDU WIL). Wsparciem objęci zostali wszyscy członkowie WIL, a nie jak dotąd jedynie młodzi lekarze. Z refundacji w dotychczasowej formie, w wysokości 250 zł rocznie, nadal mogą korzystać lekarze stażyści.

 

Refundacja szczepień ochronnych i profilaktycznych obejmuje dzieci lekarzy i lekarzy dentystów WIL, które nie ukończyły 3. roku życia oraz lekarzy seniorów (w przypadku lekarzy powyżej 75. roku życia na realizację szczepień przeznaczana będzie darowizna celowa). Wykaz refundowanych szczepień każdego roku określać będzie powołany osobną uchwałą Zespół ds. Promocji Szczepień WIL, w którego skład weszli: prof. Jacek Wysocki, lek. Marcin Karolewski oraz lek. Karol Lubarski.

 

Zgodnie z nowym regulaminem „becikowe” przysługuje lekarzom stażystom, pozostali lekarze muszą spełniać wymienione wcześniej kryterium przychodowe.

 

Co ważne, pomoc materialna jest kierowana do lekarzy i lekarzy dentystów, którzy są członkami WIL od co najmniej 12 miesięcy i regularnie opłacają składki (lub – w wyjątkowych przypadkach – mają umorzone zaległości).

 

Programy pomocy materialnej dla członków WIL:

 1. Zapomoga losowa dla lekarza z tytułu śmierci współmałżonka/partnera życiowego, przy czym przez lekarza należy rozumieć również lekarza dentystę, a przez partnera życiowego należy rozumieć osobę nie pozostającą w formalnym związku małżeńskim z którą lekarz pozostaje we wspólnym pożyciu; (wyłączona z kryterium przychodowego)
 2. Zapomoga losowa dla współmałżonka/partnera życiowego lekarza z tytułu śmierci lekarza; (wyłączona z kryterium przychodowego)
 3. Jednorazowa zapomoga losowa dla dzieci zmarłego lekarza – poprzez dziecko należy rozumieć osobę uczącą się, która nie ukończyła 24 roku życia; (wyłączona z kryterium przychodowego)
 4. Zapomoga losowa wynikająca z nieoczekiwanych okoliczności i zdarzeń losowych, które wpływają na życie i otoczenie lekarza, członka WIL;
 5. Zapomoga z tytułu narodzin dziecka dla lekarza stażysty lub lekarza dentysty stażysty, lub dla lekarza spełniającego kryterium przychodowe, o którym mowa w § 2 ust. 2.
 6. Refundacja kosztów udziału w wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez WIL, określanych przez Radę na każdy kolejny rok kalendarzowy do 15 grudnia roku poprzedzającego; (wyłączona z kryterium przychodowego)
 7. Refundacja szczepień ochronnych i profilaktycznych dla dzieci członków WIL, które
  nie ukończyły 3 roku życia. Wykaz szczepień refundowanych określa corocznie, do dnia
  15 grudnia roku poprzedzającego, Zespół ds. Promocji Szczepień WIL, powołany przez Radę
  na daną kadencję;
 8. Darowizny celowe na poprawę stanu zdrowia dla lekarzy seniorów rozpoczynających 90-ty rok życia oraz 100-latków;
 9. Pożyczka na cele związane z niwelacją negatywnych skutków wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności i zdarzeń losowych, o których mowa w pkt 4) niniejszego paragrafu;
 10. Refundacja kosztów kształcenia dla lekarzy stażystów i lekarzy stażystów dentystów; (wyłączona z kryterium przychodowego)
 11. Darowizny celowe dla lekarzy seniorów WIL na realizację szczepień ochronnych wyznaczonych przez Zespół ds. Promocji Szczepień WIL. Poprzez lekarzy seniorów należy rozumieć członków WIL uprawnionych do nieopłacania składki członkowskiej na mocy uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej regulującej zasady opłacania składki członkowskiej, czyli takich, którzy osiągnęli
  75 rok życia lub osiągnęli wiek emerytalny i złożyli oświadczenie o nieosiąganiu przychodów,
  o którym mowa w uchwale Naczelnej Rady Lekarskiej regulującej zasady opłacania składki członkowskiej.

 

ZKM WIL

 • data: 04-07-2022

Podziel się tą wiadomością

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.