Zarówno przed, jak i po odbyciu stażu podyplomowego konieczne jest dopełnienie określonych formalności. Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje, które pomogą Państwu prawidłowo załatwić sprawę.

 

Informujemy, że w celu odbycia stażu podyplomowego należy: 

 1. Uzyskać skierowanie na staż:  

 

W tym celu należy wypełnić formularz dostępny na stronie:  

Przed stażem – Wielkopolska Izba Lekarska (wil.org.pl) 

 

      2. Uzyskać prawo wykonywania zawodu: 

PWZ przed stażem podyplomowym – Wielkopolska Izba Lekarska (wil.org.pl) 

 

Złożenie dokumentów w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu możliwe będzie w godzinach od 8:00 do 18:00 wyłącznie poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną przed wejściem do budynku A siedziby Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przy ul. Nowowiejskiego 51 – wejście od skrzyżowania ulic Nowowiejskiego i Niepodległości lub drogą pocztową na adres Biura WIL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty, wypełnione wnioski o których mowa poniżej, należy umieścić w jednej kopercie (dowolnego formatu) podpisanej „Rejestr lekarzy”. Prosimy o nie wrzucanie do skrzynki wniosków w „koszulkach” lub teczkach, a także zwrócenie uwagi na to by koperty były zaklejone. 

 

Pustą kopertę można będzie można otrzymać także na portierni Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. 

 

Termin składania dokumentów : od 27 czerwca do 15 lipca 2022 roku 

 

Przypominamy, że w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego należy złożyć następujące dokumenty: 

Uwaga! W miejscu gdzie należy wpisać numer PWZ prosimy o zostawienie pustego miejsca.

 1. Wypełniony Wniosek W-1; zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku
 2. Orzeczenie o stanie zdrowia 
 3. Formularz uzupełniający;
 4. Oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów ze średnią ocen z całości studiów wydane przez dziekanat uczelni – średnia ocen brana jest pod uwagę przy przyznawaniu miejsc odbywania stażu (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu przekazuje bezpośrednio zaświadczenia do WIL);
 5. Miękki odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty (dotyczy osób, które już posiadają odpis; pozostałe osoby dostarczają przy odbiorze PWZ dwa tygodnie przed rozpoczęciem stażu)
 6. Wydział anglojęzyczny – zaświadczenie wydane przez dziekanat polskiej uczelni o równoważności toku studiów anglojęzycznych z programem w języku polskim wraz z średnią ocen
 7.  Formularz Potwierdzenie danych osobowych lekarza. Formularz prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami;
  dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska) Uwaga! Potwierdzenie danych nastąpi w dniu odbioru dokumentów- w tym celu prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego lub paszportu) 
 8. Oświadczenie o niekaralności (dla osoby która uzyskała PWZ w innym państwie);
 9. Dwa zdjęcia (wytyczne dotyczące zdjęć)
 10. Oświadczenie dotyczące elektronicznego kolportażu Biuletynu Informacyjnego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
 11. Zgoda na publikację zdjęcia w Centralnym Rejestrze Lekarzy
 12.  W przypadku obywateli innych państw:

 

* Miękka kopia dyplomu lekarza/lekarza dentysty lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów (nostryfikacja dyplomu) lub egzamin LEW lub LDEW (plus kopia oryginalnego dyplomu wraz z tłumaczeniem); 

* Dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (wiza pobytowa (365), zezwolenie na zamieszkanie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, dokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy); 

* Zaświadczenie o złożeniu egzaminu z jęz. polskiego wydane przez Naczelną Radę Lekarską, jeżeli lekarz cudzoziemiec ukończył studia w innym języku niż jęz. polskim 

 Lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa: 

* Dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód: prawo wykonywania zawodu, aprobacja, licencja ( tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),

* Dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),

* Dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy, książeczka pracy (!tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

 

Prosimy o załączanie jedynie dokumentów zamieszczonych w powyższym wykazie. W szczególności prosimy o nie dołączanie kserokopii dowodów osobistych. 

 

Potwierdzenie złożenia dokumentów na staż podyplomowy dostępne będzie w osobnym komunikacie.

 

Ogłoszenie miejsc odbywania stażu: szczegóły wkrótce 

 

Odbiór dokumentów jest możliwy jedynie osobiście lub z notarialnym upoważnieniem, w wyznaczonym terminie i po wcześniejszej rejestracji wizyty: szczegóły wkrótce

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Lekarza – Rejestrem Lekarzy
rejestr@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 503 

 

lub Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego  

odz@wil.org.pl 

tel. 61 852 58 60 wew. 505

 

 

 • data: 10-06-2022

Podziel się tą wiadomością

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.