Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek o wpisanie na listę członków oraz do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz wydanie „Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza” oraz wydanie „Prawa Wykonywania Zawodu lekarza dentysty”,
 • odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (dokument do wglądu),
 • orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
 • zaświadczenie o ukończonym stażu podyplomowym (1-szy rok pracy w latach pięćdziesiątych), karta stażowa lub zaświadczenia o odbyciu praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej – wobec braku tych dokumentów, oświadczenie wypełnione w lokalu izby o odbyciu stażu podyplomowego (nie dotyczy lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia przed sierpniem 1993 r.),
 • dotychczasowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu (wydawane w latach pięćdziesiątych lub sześćdziesiątych wydawane przez wojewódzkie rady narodowe i w latach osiemdziesiątych przez urzędy wojewódzkie, a od 1990 r. przez okręgowe izby lekarskie),
 • dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu

 

oraz odpowiednio dokumenty:

 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia -oryginały do wglądu,  osoby będące na emeryturze lub rencie zamiast świadectw pracy wypełniają odpowiedni druk o przebiegu pracy zawodowej w biurze izby,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu z obecnego miejsca pracy (z datą od kiedy) – osoby nie wykonujące zawodu lekarza wypełniają oświadczenie w biurze izby o nie wykonywaniu zawodu lekarza,
 • dyplomy specjalizacji – oryginały do wglądu,
 • dyplomy o uzyskaniu tytułu doktora nauk medycznych lub doktora habilitowanego nauk medycznych – oryginały do wglądu – o ile dotyczy,
 • dokumentu potwierdzające uzyskanie tytułu naukowego profesora – o ile dotyczy,
 • decyzja ZUS/PKP/MSW o przyznaniu renty lub emerytury – oryginały do wglądu – o ile dotyczy,decyzja urzędu skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP – oryginał do wglądu,
 • decyzja zakładu ubezpieczeń społecznych w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do świadczeń lekarskich – oryginał do wglądu

 

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 • dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 • dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 • oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 • dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).

 

Jeżeli w/w dokumenty znajdują się w aktach osobowych lekarza dotychczas posiadanych przez Izbę, nie ma obowiązku ich składania.

Formularze:

 

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2017 r. poz. 125 jt.),
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016 r., poz. 522),
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60 poz. 636 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.),
 • Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2017 r. Nr 1).

Procedura dotyczy:

lekarza/lekarza dentysty posiadającego prawo wykonywania zawodu na terenie RP uzyskane na podstawie:

 1. ustawy z dn. 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. Nr 50, poz. 458 z późn. zm)
 2. rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej (Dz.U. Nr 50 poz. 458 z późn. zm.)
  – który nie wykonywał zawodu na obszarze RP w dn. 1 stycznia 1990 r. i zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy nie został wpisany na listę członków właściwej okręgowej izby lekarskiej,
  – albo lekarza/lekarza dentysty, wpisanego na listę członków izby lekarskiej, który do dn. 1 kwietnia 2003 r. nie spełnił wymogu określonego w art. 63 ustawy z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 21 poz. 204 z późn. zm.), i którego dane znajdują się w okręgowej ewidencji lekarzy i lekarzy dentystów zamierzającego podjąć lub kontynuować wykonywanie zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Podziel się

Strona wykorzystuje pliki Cookies

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.